ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 12 | březen 2016 Umisťování vedení v blízkosti jiných rozvodů Umisťování v blízkosti elektrických vedení Obvody napěťového pásma I a napěťového pásma II podle IEC 60449 nesmějí být ob- saženy ve stejném systému vedení, pokud není uplatněno jedno z následujících řešení: » každý kabel nebo vodič je izolován na nejvyšší napětí, které je v systému vede- ní použité, nebo » každý vodič kabelu je izolován na nejvyš- ší napětí, které je v kabelu použité, nebo » kabely jsou izolovány pro svůj systém napětí v oddělených sekcích protahova- cích nebo úložných elektroinstalačních kanálů, nebo » kabely jsou instalovány na systému ka- belových lávek, který zajišťuje fyzické oddělení přepážkami, nebo » jsou použity oddělené systémy instalač- ních trubek nebo protahovacích a úlož- ných elektroinstalačních kanálů. Pro ob- vody SELV a PELV se uplatňují požadavky článku 414. Pro telekomunikační obvody, obvody pro přenos dat apod. je možno jak z hlediska elektrostatického, tak i elektromagnetické- ho rušení uplatnit zvláštní podmínky. V případě blízkosti elektrických rozvodů a systémů ochrany před bleskem, by se měly uplatnit normy souboru IEC 62305. Blízkost sdělovacích kabelů V případě křížení nebo souběhu podzem- ních sdělovacích kabelů s podzemními silovými kabely musí mezi nimi být dodr- žena minimální vzdálenost 100 mm, nebo musí být splněny požadavky podle a) a b): a) mezi kabely musí být umístěna přepáž- ka zabraňující šíření ohně, tvořená např. cihlami, pokrytím chránícím kabelem (z hlíny, betonu), uložením v betono- vých tvárnicích nebo doplňující ochra- nou zajišťovanou instalačními trubkami nebo žlaby z materiálu zabraňujícího šíření ohně, nebo b) při křížení musí být mezi kabely zajiště- na mechanická ochrana, např. instalač- ní trubkou, pokrytím kabelů betonem nebo jeho uložením v tvárnicích. Pokud se týká vzdálenosti mezi kabelo- vými rozvodnými systémy pro radiový a televizní signál a systémy silových vedení, mělo by se uvažovat s EN 50083. Pro spojení kombinovaných zásuvek pro telekomunikace (také pro antény) a pro silové rozvody by se měla uvažovat EN 41003. Umisťování vedení do blízkosti neelektrických rozvodů Elektrické rozvody nesmějí být umisťovány v blízkosti rozvodů, které produkují teplo,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=