ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 130 | březen 2016 FOXON na veletrhu AMPER 2016: FIOT 365 - prediktivní údržba v jednom systému Společnost FOXON na veletrhu AMPER 2016 představí konkrétní řešení pro realizaci požadavků Industry 4.0 v průmyslových podnicích. Pro začátek jsme se zaměřili na nejžádanější oblast současného průmyslu, kterou je Condition Monitoring. Výrobní podniky se postupně připravují na implementací Industry 4.0 tak, aby tento zajímavý přístup k moderní výrobě nezůstal jen v prezentacích na nástěnce. Přitom se stačí vrátit k selskému rozumu a dělat věci jednoduše, mít přehled o všech procesech a dokázat předvídat jejich vývoj. Základem je sběr dat na vybraných místech a jejich správné zpracování. Bohužel řada podniků svá výrobní data buď nesbírá, nebo je na- opak získává příliš složitě. Mnoho údajů se dodnes opisuje ručně a často se setkáváme i se situací, kdy data lze spatřit na jediném počítači v uzamčené kanceláři. Management pak na poradách pracuje s výtisky nesrozu- mitelných tabulek, informace ve výrobě se předávají ve zkreslené formě a zoufalí pra- covníci údržby střídají nekonečné preven- tivní obchůzky s opravami náhlých havárií strojů. A do toho semá zavádět Industry 4.0? Mnoho zákazníků se ptá, kde začít? Odpovědí FOXONu je Condition Monitoring. Jednímz pilířů Industry 4.0 je změnapohledu na výrobu a konkrétně na údržbu provozu. Monitorování stavu strojů vede k úsporám cestou prodloužení životnosti strojů, včas- ného odhalování poruch a jejich příčin, a tím k zamezení neplánovaných odstávek. Rok trvaly podrobné analýzy trhu, do- stupných produktů a požadavků zákazníků – výsledkem je platforma FIOT 365. Jeden systém, ve kterém lze jednoduše a rychle měřit, archivovat, predikovat a vyhodno- covat. Aplikace, která roste a vyhovuje mo- dernímu pojetí chytrých továren (SMART factory). Zní neuvěřitelně, že by mohl exis- tovat jeden nástroj na vše, ale právě to se podařilo díky tisícům vývojářů a techniků, jejichž tým je zárukou neustálého rozši- řování technických možností platformy a imp-lementace novinek. Nasazením FIOT 365 se údržba z reaktiv- ní a preventivní postupně mění na predik- tivní (tj. permanentní sledování a následně údržba podle potřeby). Na základě měření důležitých veličin a jejich analýzou (např. hlídání zvýšení teplot, vibrací, poškoze- ných datových paketů) lze vysledovat ná- znaky blížícího se problému a včas reago- vat naplánováním údržby. Nejžádanější oblasti Condition Monitoringu jsou následující: Měření vibrací Vibrodiagnostika je v průmys- lových provozech jednou z nejdůležitějších součástí prediktivní údržby. Průběž- ným sledováním stavu stroje (sběr dat z ložisek, trendy vibrací, dynamické Obr. 1 Roční náklady na údržbu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=