ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 166 | březen 2016 Modicon M580 s dostupností až 99,999%a ještě vyšším výkonem V loňskémroce byl uveden na trh první ePAC ModiconM580 u rčený pro řízení výrobních procesů. Významnou vlastnost pro řadu zákazníků představují integrovaný Ethernet a kybernetická bezpečnost. Díky tomu se i v České republice podařilo zrealizovat řadu náročných aplikací. Nové typy kontrolérů – rozšiřující stávající nabídku řady „M580“ – poskytují ještě vyšší výpočetní výkon a plnohodnotnou redundanci pro kritické a náročné aplikace. Michal Křena, Schneider Electric E-mail: michal.krena@schneider-electric.com Redundance CPU, komunikace i napájení Klíčovou část řídicího systému obvykle tvoří procesor, napájecí zdroj a komu- nikace. Při výpadku některého z nich dojde k ohrožení celé řízené aplikace nebo její velké části. Proto se dostupnos- ti těchto funkčních částí věnuje zvýšená pozornost. Modicon M580 umožňuje zdvojení celé- ho kontroléru. Během normálního režimu jsou vzájemně propojeny dva identické systémy: primární a sekundární. Při vý- padku CPU, komunikace nebo napájecího zdroje dojde automaticky k okamžitému přepnutí z primárního na sekundární kont- rolér běhemnásledujícího cyklu programu. Po odstranění závady nebo vadného dílu se systém opět synchronizuje a po opětov- ném náběhu zůstává připraven k přepnutí na primární kontrolér. Co je nejpodstatněj- ší: technologický proces běží bez jakého- koliv výpadku a provozních ztrát. Decentralizovaná architektura Vzájemné propojení systémů lze provést metalickou linkou nebo optickým kabelem „singlemode“. Redundantní systémy mo- hou být umístěny na stejném místě (např. v jednom rozváděči) nebo decentralizova- né na větší vzdálenosti (maximálně však 15 km) s propojením již zmíněným optic- kým kabelem. Druhá varianta je typická pro aplikace v infrastruktuře – například řízení tunelů. Modicon X80 s redundancí napájení Perspektivní platformu v/v systému urče- nou pro Modicon M580 a Modicon Quan- tum představuje Modicon X80. Umožňuje – typicky při náročných aplikacích – využít Video: Jak přidat / odstranit integrovaný komunikační port na Modicon M580

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=