ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 186 | březen 2016 Elektrická zařízení musí být vybrána a instalována v souladu s požadavky normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 , která udává nutné charakteristiky zařízení, požadované pro jeho výběr a instalaci, s ohledem na vnější vlivy, jimž zařízení může být vystaveno. Třídění vnějších vlivů Každý stupeň vnějšího vlivu je kódován dvěma písmeny velké abecedy a číslicí: Prvé písmeno označuje všeobecnou kate- gorii vnějšího vlivu: A = vnější činitel prostředí B = využití; C = konstrukce budovy. Vnější činitel prostředí (dále jen prostředí) Vlastnosti okolí (prostoru nebo jeho části) vytvořené okolím samotným nebo předmě- ty, zařízeními atd. v prostoru umístěnými. Sledují se tyto vnější činitelé: teplota okolí, vlhkost, nadmořská výška, přítomnost vod- ní masy, výskyt cizích pevných těles, vý- skyt korozivních nebo znečisťujících látek, mechanické namáhání, výskyt flóry, výskyt fauny, přítomnost elektromagnetických, elektrostatických a ionizujících působení, sluneční záření, seizmické účinky, četnost výskytu bouřek a pohyb vzduchu. Využití: Uplatnění objektů nebo jejich částí dané: a) vlastnostmi osob vycházejících z jejich duševních a pohybových schopností, je- jich stupně elektrotechnických znalostí, elektrického odporu lidského těla; b) četností osob v prostoru a možností je- jich úniku; c) vlastnostmi zpracovávaných látek; Konstrukce budovy: souhrn vlastností budovy vyplývajících z povahy užitého konstrukčního a dekora- tivního materiálu, provedení budovy a její fixace k okolí. Druhé písmeno označuje povahu vnějšího vlivu: A......; B......; C...... Číslice označuje třídu každého vnějšího vli- vu: 1......; 2......; 3...... Dokumentace o určení vnějších vlivů Řádné stanovení vnějších vlivů je základ- ním podkladem pro odpovídající návrh, zhotovení a revizi elektroinstalace. Při pravi- delných a mimořádných revizích se vychází z požadavků na elektroinstalaci vyplývající z dokumentu o určení vnějších vlivů v době provedení této elektroinstalace. O určení vnějších vlivů a o opatřeních, která určené vnější vlivy podmiňují, musí být písemný doklad, protokol o určení vnějších vlivů. Protokol je součástí dokladové části do- kumentace, kterámusí být podobu životnos- ti zařízení, provozu či objektu archivována . Při změnách využití objektu (technolo- gie, změně výrobního zařízení nebo použí- vaných látek, atd.) musí být určeny znovu ty části vnějších vlivů, u kterých dochází ke změnám. Vnější vlivy (nebo jejich části) není nut- no určovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou nebo jiným předpisem. V protoko- lu o určení vnějších vlivů se u těchto pro- storů uvede pouze odkaz na normu nebo příslušný předpis, na jejichž základě byly vnější vlivy (zcela nebo z části) stanoveny. Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu této normy považovány za normální, není nutno vy- pracovávat protokol.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=