ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 20 | březen 2016 Používání rozváděčů v rámci souboru IEC 61439 Rozváděče vyrobené v souladu se souborem norem IEC 61439 jsou vhodné pro instalaci ve většině pracovních prostředí. Mnohé jejich charakteristiky jsou plně definovány v normě a nevyžadují, aby jim uživatel věnoval pozornost. V některých případech mohou být v normě specifikovány standardní podmínky a rozsah jiných alternativních možností, z nichž si může uživatel zvolit tu, která odpovídá aplikaci. Pokud jde o jiné charakteristiky, může být po uživateli požadováno, aby volil ze seznamu možností v rámci normy. Tam, kde existují zvláštní a výjimečně nároč- né podmínky, má uživatel určit ty, které jsou ve specifikaci. Příklady těchto náročných podmínek jsou: aplikace s velkým ultrafialo- vým zářením, podmínky velkého počtu čás- tic znečišťujících látek, náročnější podmínky zkratu, speciální ochrana při poruše, speciál- ní ochrana proti nebezpečí vzplanutí a šíření plamene, výbuchům, popálením atd. Návrh a ověření rozváděče Rozváděč se má používat v elektrické insta- laci s definovanými charakteristikami. Roz- váděč může být navržen a ověřen se speci- fickým souborem kritérií aplikace, aby vy- hovoval konkrétnímu použití, nebo, což je obvyklejší, může být navržen a ověřen tak, aby splňoval kritéria typické aplikace, takže je možné jej používat v rozsahu obvyklých aplikací. Konfigurace pro konkrétní aplikaci roz- váděče pro uživatele obvykle vyžaduje čtyři hlavní kroky: a) definice nebo volba provozních podmí- nek a charakteristik rozhraní. Uživatel má specifikovat tyto charakteristiky; b) návrh rozváděče provedený výrobcem tak, aby splňoval uspořádání, charakte- ristiky a funkce specifické pro aplikaci. Návrh bude obecně založen na předtím vytvořených uspořádáních, charakteristi- kách a funkcích standardního rozváděče; c) pro rozváděče nebo části rozváděčů, kde návrh nebyl předtím prověřen, ově- ření návrhu provedené výrobcem; d) kusové ověření, provedené na každém rozváděči výrobcem. Provozní podmínky a charakteristiky rozhraní Charakteristiky rozváděče mají být kompa- tibilní se jmenovitými hodnotami obvodů, k nimž je připojen, a s podmínkami instalace. Není-li dodána specifikace uživatele, in- formace v dokumentaci výrobce mohou na- hradit dohodumezi výrobcema uživatelem. Předpokládá se, že uživatel poskytne jednofázové schéma elektrické sítě, nebo jeho ekvivalent, pro definování uspořádá- ní vstupního a výstupního obvodu zátěží, vnějších vodičů, a zvolené charakteristiky rozhraní, které jsou potřebné pro použití konkrétního rozváděče. Návrh Jakmile uživatel specifikuje jakákoliv uspořá- dání, charakteristiky nebo funkce specifické pro aplikaci, výrobce je odpovědný za návrh rozváděče a zajištění, že odpovídá příslušné normě pro rozváděč v souboru IEC 61439. Z informací poskytnutých uživatelem vý- robce odvodí doplňující charakteristiky roz- váděče, aby dodal rozváděč, který splňuje požadavky na aplikaci stanovené uživatelem.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=