ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 32 | březen 2016 Selektivita mezi nadproudovými ochrannými zařízeními za podmínek přetížení nebo zkratu Při volbě nadproudových ochranných zařízení je nutno uvažovat vzájemné působení mezi těmito přístroji, aby jimi nebyla nepříznivě ovlivněna bezpečnost instalace. Selektivita za podmínek přetížení Jestliže se vyžaduje selektivita, jak ukazuje obr. 1, je nutno provést ověření buď: • studií od stolu, přičemž se bere v úvahu příslušná výrobková norma a literatura výrobce; nebo • pomocí vhodných softwarových nástro- jů, pro jejichž specifické využití poskytne informace výrobce; nebo • zkouškami v souladu s příslušnou výrob- kovou normou (aby se zajistily správné provedení zkoušek a jejich reprodukova- telnost); nebo - na základě prohlášení výrobce. V případě studie od stolu, kdy jsou pro ově- ření selektivity použity charakteristiky čas/ proud, by se měl brát zřetel na referenční teplotu okolí, pro níž jsou vypínací křivky udány, a na podmínky zatížení předtím, než dojde k přetížení. Selektivita mezi jističi nebo mezi jističem a nadproudovým relé nebo mezi jističem a spouštěčemmotoru Selektivita v případě přetížení se ověřuje porovnáním charakteristik čas/proud pří- slušných přístrojů. Maximální vybavovací doba přístroje na straně zátěže musí být kratší než minimální vybavovací doba jisti- če na straně zdroje. Oddělení jejich charak- teristik v určitém pásmu, jak pokud se týká osy času, tak i osy proudu, zajišťuje v tomto pásmu selektivní působení. Selektivita mezi pojistkami Selektivita v případě přetížení se ověřu- je porovnáním charakteristik čas/proud příslušných pojistek. Celková vybavovací doba pojistky na straně zátěže musí být kratší než předoblouková doba pojistky na straně zdroje. Pojistky odpovídající EN 60269-1, které jsou stejné kategorie uži- tí, (např. typu gG), jejichž jmenovitý proud je vyšší nebo rovný 16 A, budou zajišťovat celkovou selektivitu, jestliže poměr je- jich jmenovitých proudů bude větší nebo Obr. 1 Selektivita mezi nadproudovými ochranými zařízeními nadproudové ochranné zařízení 1 nadproudové ochranné zařízení 21 nadproudové ochranné zařízení 22

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=