ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 34 | březen 2016 • zkouškami v souladu s příslušnou výrob- kovou normou (aby se zajistilo správné provedení zkoušek a jejich reprodukova- telnost); nebo • na základě prohlášení výrobce. V případě studie od stolu, kdy jsou pro ověření selektivity použity omezovači cha- rakteristiky (křivky omezení energie), by se měl brát zřetel na napětí, pro něž jsou vypí- nací křivky udány. V případech uvedených v odstavcích Selektivita mezi jističi a Selektivita mezi pojistkou (na straně zdroje) a jističem (na straně zátěže) se selektivita zjistí pro zkratové proudy až do určité hodnoty, do velikosti mezních proudů selektivity. Hodnotu této meze udá výrobce. V konkrét- ní instalaci může být selektivita úplná nebo jenom částečná. Obecně, aby se dosáhlo v případě zkratu selektivity, poskytují výrobci tabulky. Selektivita mezi pojistkami Selektivita v případě zkratu se ověřuje po- rovnáním hodnot l 2 t. Maximální vybavo- vací hodnota l 2 t pojistky na straně zátěže musí být menší než minimální předoblou- ková hodnota l 2 t pojistky na straně zdroje. Pojistky odpovídající EN 60269-1, které jsou stejné kategorie užití, (např. typu gG), jejichž jmenovitý proud je vyšší nebo rovný 16 A, budou zajišťovat celkovou selektivitu, jestliže poměr jejich jmenovitých proudů bude větší nebo rovný 1,6:1. Selektivita mezi jističi V principu se selektivita zajistí až k úrovni poruchového proudu pro níž vrcholová hodnota proudu omezeného (propuštěné- ho) jističem na straně zátěže je menší než vrcholová hodnota odpovídající mezi vy- bavení okamžitého proudu jističe na straně zdroje. V případě, kdy jistič na straně zdroje je určen k tomu, aby se choval selektivně, může být tato mez vyšší. Selektivita mezi jističem (na straně zdroje) a pojistkou (na straně zátěže) Proud omezený pojistkou musí být menší než minimální okamžitý vybavovací proud jističe. Údaje o vrcholových hodnotách proudů pojistek musí být převzaty z přísluš- ných norem a/nebo dokumentace výrobce. Jestliže se berou údaje od výrobce, musí to být uvedeno v dokumentaci instalace. Selektivita mezi pojistkou (na straně zdroje) a jističem (na straně zátěže) Minimální předoblouková hodnota l 2 t po- jistky musí být vyšší než maximální omeze- ná hodnota l 2 t jističe pro jakýkoliv zkratový proud až k hodnotě maximálního předpo- kládaného zkratového proudu, s kterým je možno uvažovat. Údaje o hodnotách l 2 t po- jistek musí být převzaty z příslušných norem a/nebo dokumentace výrobce. Jestliže se berou údaje od výrobce, musí to být uve- deno v dokumentaci instalace. Maximální omezená hodnota l 2 t jističe musí být získá- na z údajů výrobce. Opatření související s proudy ochrannými vodiči Proudy protékající ochrannými vodiči, vyvolané elektrickým zařízením, za normálních pro- vozních podmínek elektrického zařízení nesmí rušit normální provoz zařízení a způsobit ohrožení bezpečnosti osob za normálního provozu. Přípustné vybavovací proudy ochrannými vodiči elektrického zařízení jsou specifikovány v EN 61140 , článek 7.5.2 a pokud nejsou tyto proudy určeny výrobcem, uvažují se hodnoty dle tohoto článku. Proudem tekoucím ochranným vodičem se rozumí proud zde tekoucí za bezporuchového chodu zařízení. Postup k zamezení nežádoucího působení vybavovacího proudu na ochranné přístroje proudem tekoucím ochranným vodičem viz IEC 60364-5-53, článek 531.2.1.3.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=