ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 44 | březen 2016 Ochrana při poruše v rozváděči nízkého napětí Ochrana při poruše má chránit před důsledky poruchy v rozváděči a poruchy ve vnějším obvodu napájeném prostřednictvím rozváděče. Rozváděč musí zahrnovat ochranná opatření a být vhodný pro instalaci v síti v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Ochranná opatření vhodná pro jiné typy instalace mají být předmětem dohody s výrobcem. Pro ochranu při poruše má být použito nejméně jedno ze tří ochranných opatření, která jsou popsána níže. Elektrické oddělení Ochrana elektrickým oddělením znamená, že při jedné poruše neexistuje žádná dráha, kterou by proud protékal v případě poruchy základní izolace v rozváděči nebo obvodu na následné straně rozváděče. Kontakt s ne- živými částmi, které mohou být v důsledku poruchy pod napětím, nebude mít za násle- dek úraz elektrickým proudem. Obvykle je oddělený obvod napájen přes oddělovací ochranný transformátor, jehož sekundární vinutí není spojeno se zemí. Uži- vatelé, kteří uvažují o této formě ochrany, si mají být plně vědomi jejích výhod a omezení a podle toho specifikovat svoje požadavky. Požadavky na ochranný vodič pro usnadnění automatického odpojení napájení Poruchy v rozváděči Každý rozváděč bude zahrnovat takové ochranné prostředky, které v případě po- ruchy v rozváděči automaticky vyvolají odpojení napájení obvodu, v němž došlo k poruše, a/nebo celého rozváděče. Aby byl ochranný obvod dostačující, bu- dou všechny neživé části rozváděče vzájemně spojeny, přičemž je třeba upozornit na toto: a) je-li část rozváděče odstraněna, ochranné obvody (spojitost uzemnění) pro zbývající část rozváděče nemají být přerušeny; b) pro víka, dveře, krycí panely a podobné části jsou obvyklé kovové šroubové spo- je a kovové závěsy považovány za do- statečné pro zajištění spojitosti, pokud k nim není upevněno žádné elektrické zařízení přesahující meze malého napětí. Jestliže jsou k víkům, dveřím nebo krycím panelům připevněny přístroje s napětím přesahujícím meze malého napětí, budou pro zajištění spojitosti uzemnění přijata doplňující opatření. Bude použit ochranný vodič (PE) nebo ekvivalentní elektrický spoj speciálně navržený a ověřený pro tento účel. Neživé části zařízení, které nemohou být připojeny k ochrannému obvodu upevňo- vacími prostředky zařízení, budou připoje- ny k ochrannému obvodu rozváděče vodi- čem s dostatečným průřezem. Některé menší neživé části (o rozměrech nepřesahujících 50 x 50 mm) rozváděče, které nepředstavují nebezpečí, nemusí být k ochrannému vodiči připojeny. To platí pro šrouby, nýty, štítky, části malých zaříze- ní a podobné prvky. Připojení neživé části k přívodnímu ochrannému obvodu je považováno za do- statečné, je-li odpor tohoto připojení menší než 0,1 Ω. Poruchy ve vnějších obvodech napájených prostřednictvím rozváděče Ochranný obvod v rozváděči bude ve větši- ně instalací tvořit nedílnou část ochranné- ho obvodu pro obvod na následné straně

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=