ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 56 | březen 2016 Klasickou či systémovou instalaci? Toto je často kladená otázka. A stojí za poznamenání, že poměrně často je pokládána předčasně. Nejdříve by totiž měly zaznít otázky jako: Co je potřebné pro zákazníka v jeho objektu? Jakými funkcemi má být tento objekt vybaven? Jakou představu má zákazník o ovládání jednotlivých funkcí? A co vzdálené přístupy? A řada dalších upřesňujících dotazů, doprovázených případnými náměty z praxe projektanta. Ing. Josef Kunc Na počátku rozhovorů, týkajících se vyba- vení objektu nemusí být vůbec zřejmé, zda budeme hovořit o instalaci klasické nebo systémové. K rozhodnutí jaký typ instalace použít, dospějeme teprve po více či méně rozsáhlých rozhovorech s budoucím uživa- telem objektu. Budeme tedy řešit nejdříve otázky vybavenosti objektu a požadavky investora. Na základě znalosti odpovědí na všechny otázky lze již předložit před- běžný návrh na optimální řešení kompletní elektrické instalace. Povšechné laické povědomí často pova- žuje za elektrickou instalaci pouze světelné a zásuvkové rozvody. Obvykle si přitom nepřipouští, že tato instalace může zahr- novat i mnoho dalších funkčních oblastí, jakými je řízení provozu vytápění, chlaze- ní, vzduchotechniky, stínicích prostředků, audio a video techniky. Ale může se týkat také elektronického zabezpečení objektu, požární signalizace, možností vizualizace nebo vzdálených přístupů a mnoha dalších funkcí, jimiž má být objekt vybaven. V první části přípravy projektu je tedy potřebné zjistit, jakými funkčními oblast- mi má být objekt vybaven. Znázornění možných požadavků uživatele na potřeb- né funkce (bez zásuvkových a sdělovacích rozvodů) je znázorněn na obr. 1. Nyní je důležité prodiskutovat a násled- ně podrobně popsat činnosti a způsoby ovládání jednotlivých funkcí. Při této práci narazíme na speciální požadavky zákazníka, které podmiňují určitou vzájemnou prová- zanost činností různých funkcí. Může to být na první pohled jednoduchý úkol, jakým je zajištění správné tepelné pohody, a to vzá- jemně nezávisle v jednotlivýchmístnostech, ale v závislosti na jejich okamžitém využívá- ní. Vyřešení tohoto zadání vyžaduje použití prostorových termostatů s regulátory, které tvoří vždy součást regulační smyčky pro da- nou místnost. Na konci každé smyčky bude vhodný akční člen regulující přívod tepla (např. termoelektrický ventil). Dále je potřeb- né vyřešit vhodný způsob vazby na okam- žité využívání místnosti. Při obvykle časo- vě vymezeném využití je možné přepínání mezi pobytovým – komfortním – režimem a úspornými režimy činnosti podle časové- ho harmonogramu. Je zde ale vždymožnost upravit řízení i s vazbou na přítomnost, kdy lze dosáhnout skutečně optimální spotřeby tepelné energie. Když máme zpracovány popisy požado- vaných činností a způsobů ovládání všech funkcí použitých v objektu, nastává ta pra- vá chvíle, kdy se budeme rozhodovat, zda použít instalaci klasickou či systémovou. Obr. 1 Grafické znázornění funkčních oblastí požadovaných pro vybavení objektu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=