ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 6 | březen 2016 Proudové chrániče V dnešní době je k dispozici velký sortiment typů proudových chráničů s různými vlastnostmi, se kterými je bez problémů možné zajistit vysokou míru bezpečnosti a současně vyřešit i problémy s nežádoucím vypínáním. Obě hlediska jsou důležitá a tomu je třeba podřídit výběr vhodných typů. Ing. František Štěpán Proudové chrániče s citlivostí do 30 mA se používají pro doplňkovou ochranu , která znamená největší přínos pro zlepšení bez- pečnosti u koncových obvodů. Druhou ob- lastí použití je ochrana v případě poruchy . Výběr citlivosti je závislý na podmínkách dané sítě. V sítích TT je použití v naprosté většině případů povinné, v sítíchTN se prou- dové chrániče použijí jen v případech, kdy nevyhovuje hodnota impedance smyčky poruchového proudu a výběr citlivosti není kritický. Jako třetí oblast použití je ochrana proti požárům od plazivých proudů , kde se vyžaduje citlivost do 300 mA. Ve všech uvedených případech je nutné zohlednit i další vlivy, které jsou důležité pro správný výběr příslušného typu a vypínací charak- teristiky. Vzhledem k různorodým typům instalací (bytové, zvláštní podmínky, prů- mysl, aj.) je nutné zvažovat výběr vhodného typu a provedení, aby byla zajištěna správ- ná funkce, ale současně je nutné zohlednit i ekonomickou stránku. Základní požadavky na konstrukci a zkoušení, které musí výrobci splňovat jsou uvedeny ve výrobkových normách, které jsou plně ve shodě s mezinárodním zněním (viz označení ČSN EN, případně ČSN IEC). Typy proudových chráničů podle citlivosti na různé druhy reziduálních proudů Zaměříme-li pohled na vlivy stejnosměr- ných proudů, které mohou negativně ovlivnit chování proudových chráničů, mu- síme vzít na vědomí současný stav tech- nických norem. Donedávna se běžně uvá- dělo členění proudových chráničů pouze na typy AC, A a B, jak bylo uvedeno v obec- né normě ČSN IEC 755: Proudové chrániče. Podrobnosti pro typy AC a A jsou uvedeny v ČSN EN 61008 a dalších. V roce 2014 byla zavedena norma ČSN EN 62423, kde jsou popsány vlastnosti typů B a F. Vedle uvede- ných typů je možné vybírat i z více dalších variant podle toho, jaký typ výrobce navrh- ne a pro jaký účel použití se předpokládá. V obvodech, kde při poruše na neživou část existuje riziko, že se vyskytne pouze stří- davý reziduální proud, se použije nejběžnější typ AC . Toto je případ domovních instalací, kde se používají převážně odporové a induk- tivní zátěže. Pokud se ale vedle čistě střída- vého reziduálního proudu může za usměr- ňovači vyskytnout i pulzující stejnosměrný reziduální proud, kdy proud opakovaně pro- chází nulou a pak se použije typ A . Navíc je možné, aby byl střídavý reziduální proud su- perponovaný na stejnosměrné složce, která nepřekročí hodnotu 6 mA. Z praktického po- hledu je ale těžké zjistit skutečnou hodnotu stejnosměrné složky a proto je dobré postu- povat podle doporučení pro výběr vhodných typů. V obvodech s výkonovými usměrňova- či a měniči, s možným výskytem všech mož- ných druhů reziduálních proudů od střída- vého až po hladký stejnosměrný, se použije typ B , případně některá z jeho variant). • Proudové chrániče typu AC jsou určeny jen pro střídavé reziduální proudy. Pulzu- jící stejnosměrné (DC) složky reziduální- ho proudu mohou mít za následek sníže- ní reakční citlivosti, nebo až zablokování jejich vybavení (podle EN 61008).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=