ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 92 | březen 2016 Měření energie je důležité ve všech oborech Spotřeba a ve velké míře i kvalita energií je v poslední době stále více sledovanou veličinou. Společnost Panasonic Electric Works patří mezi výrobce, kteří na trh dodávají měřicí systémy , které začínají u přehledových měřičů spotřeby a končí u systémů, kde je měření, zobrazování, ukládání a grafické prezentování veličin integrováno do větších systémů a přehled o spotřebě lze získávat kdykoli je to třeba. Panasonic vyvíjí a vyrábí Eco-Power Meters, sloužící k přehlednému zobrazování měře- ných veličin přímo na místě, kde jsou tyto přístroje instalovány, ale pomocí sběrnice RS485 nebo ethernetovou sítí mohou být měřené údaje předávány tam, kde je třeba s nimi dále pracovat. Systémy na sledování odběrů a kvality elektrické energie se využívají nejen v kan- celářských prostorách, ale i ve výrobě a tře- ba i v elektrárnách. Pro podniky i domácnosti Příkladem může být nasazení měřičů ve vý- robním podniku, kde u jednotlivých strojů lze sledovat okamžitý odběr , ale i spotřebu za určitý časový úsek – za hodinu, za směnu či za celý pracovní den. Díky analytickému zobrazení dat prostřednictvím programu KW Watcher a širokému rozpětí možnosti měření veličin, je pak možné zjistit spotřebu stroje při trvalém běhu nebo v režimu stand- by, kdy není stroj používán. Měřiče Eco Power Meters dodají informaci i o tom, kolik energie je třeba pro rozběh stroje. Porovná- ním zjištěných údajů v daném časovémúse- ku lze následně rozhodnout, která z variant je vhodnější: zda neustálý běh stroje nebo jeho vypínání na dobu, kdy není používán. Podle toho lze přizpůsobit i technologický postup výrobního procesu, aby například stroj byl zapínán na delší dobu pro zpraco- vání větších výrobních dávek. Velkým přínosem Eco Power Meters je i zjišťování kvality dodávky elektrické ener- gie. Ukládáním a následným vyhodnoce- ním měření napětí v síti je možné odhalit jeho kolísání, přepěťové špičky nebo na- opak poklesy napětí, a tyto údaje využít pro návrh řešení. Přepětí může způsobit poruchu stroje, při mimotoleračním pod- pětí zase stroj nemusí mít dostatečný vý- kon pro provádění daných operací v poža- dované kvalitě. Při instalaci většího počtu inteligentních měřičů ve výrobním závodě tak lze zjistit i možnost ovlivňování kvality napájení jednotlivými provozy. Tak lze tře- ba primárně – před úpravami napájecí lin- Obr 1 Díky modulům lze měřit najednou až 8 třífázových odběrů při zachování jednoho komunikačního kabelu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=