ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 96 | březen 2016 Lhůty pravidelných revizí instalace Lhůty pravidelných revizí instalace se musí určit podle druhu instalace a zařízení, jejího použití a způsobu provozu, četnosti a kvality údržby a s ohledem na vnější vlivy, kterým je instalace vystavena. Nejdelší lhůta mezi pravidelnými revizemi může být stanovena právními nebo jinými předpisy, nařízeními, normami apod. Lhůta může být třeba několik let (např. 4 roky). Výjimkou z tohoto pravidla jsou však následující případy, pro něž se vyža- dují kratší lhůty: • pracoviště nebo místa s nebezpečím úra- zu elektrickým proudem, požáru nebo vý- buchu v důsledku chemické degradace; • pracoviště nebo místa, kde jsou vedle sebe jak instalace vysokého, tak i nízké- ho napětí; • společná (veřejně přístupná) místa; • staveniště; • instalace pro bezpečnostní účely (např. nouzové osvětlení). Pro byty, obydlí a příbytky mohou být vhodné delší lhůty (např. 10 let). V úvahu je nutné brát, pokud je tomožné, výsledky a doporučení předchozích zpráv. Pokud není k dispozici předchozí zpráva, je třeba instalaci přezkoumat podrobněji. Výše uvedený příklad lhůt je návodem pro případy, kdy v jednotlivých evropských zemích nejsou lhůty pravidelných revizí dosud stanoveny. V ČR jsou lhůty pravidel- ných revizí uvedeny v ČSN 33 1500 , popř. i v dalších normách. Určují se s ohle- dem na základní charakteristiky instalací. Na základě těchto podkladů je možno do- poručit pro elektrické instalace provedené v jednotlivých objektech a prostorech podle příslušných oddílů části 7 souboru ČSN 33 2000 tyto lhůty: • prostory s vanou nebo sprchou a umý- vací prostory (oddíl 701) - doporučená lhůta 3 roky. • prostory plaveckých bazénů a fontán (oddíl 702) - doporučená lhůta 1 rok. • místnosti se saunovými kamny (oddíl 703) - doporučená lhůta 3 roky. • staveniště a demolice (oddíl 704) - dopo- ručená lhůta 0.5 roku. • zemědělská a zahradnická zařízení (od- díl 705) - doporučená lhůta 3 roky. • omezené vodivé prostory (oddíl 706) - doporučená lhůta 3 roky. • zařízení pro zpracování dat (oddíl 707) - doporučená lhůta 5 let. • parkovací místa karavanů v kempech (oddíl 708) - doporučená lhůta 1 rok. • venkovní osvětlení (oddíl 714) - doporu- čená lhůta 4 roky. • Pro další objekty a prostory jsou lhůty uvedeny v ČSN 33 1500. Provádění pravidelných revizí odběrných elektrických zařízení bytů, obydlí a příbyt- ků není v ČR předepsáno, je však vhodné, tyto revize po dohodě s vlastníkem ne- movitosti provádět. Zejména se považuje za účelné revizi provést při zvýšení hodno- ty rezervovaného příkonu v některých pří- padech i při změně uživatelů bytů, obydlí a příbytků (změně odběratelů elektřiny), tj. v případech vyžadujících uzavření nové smlouvy o dodávce elektřiny . Pokud instalace podléhá účinnému systému řízení zajišťujícímu preventivní údržbu při normálním použití, mohou se pravidelné revize nahradit odpovídajícím režimem průběžného sledování a údržby instalace a všech jejích podstatných částí, které provádí osoba znalá. O této činnosti musí být zpracovávány a vedeny odpoví- dající zprávy.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=