ElektroPrůmysl.cz, březen 2018

Elektro Průmysl .cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE březen 2018 | 191 Podle informativní přílohy NA normy ČSN 33 2000-4-41 se • v prostorech normálních a nebezpeč- ných uplatňuje tzv. normální provedení ochrany (tj. provedení, které odpovídá základnímustanovenímnormy ČSN 33 2000-4-41) , • pouze pro prostory zvlášť nebezpečné se uplatňuje ještě ochrana doplněná o tzv. doplňkovou ochranu před úrazem elektrickým proudem, tj. především, − ochrana citlivým proudovým chráničem a/nebo − doplňujícím ochranným pospojováním. • Zvláštní pozornost ještě zasluhují části zařízení, které se při obsluze musí ucho- pit rukou. U těchto částí − se požaduje zhotovení z izolantu, po- kud se nejedná o části, jejichž účelem není ovládání elektrických obvodů. Uvedené zásady jsou shrnuty do jedno- duché tabulky 1. Klasické příklady, jak doplnit normální provedení ochrany o doplňkovou ochra- nu jsou uvedeny v tab. 2 . Porovnání tradičního přístupu s přístupem uplatňovaným mezinárodně (IEC) a evropsky (EN a HD) Dlužno podotknout, že přístup, který uplat- ňuje mezinárodní normalizace (IEC) a ev- ropská normalizace (CENELEC v normách EN a harmonizačních dokumentech HD) od výše uvedeného přístupu, který vychá- zí z tradic československé normalizace, není v principu odlišný. Jak ta mezinárodní a evropská normalizace, tak ten náš národní přístup vychází z toho, že určitá působení vnějších vlivů zvyšují nebezpečí úrazu elek- trickým proudem. Ovšem ta mezinárodní a evropská normalizace nenechává tolik vol- ného prostoru pro uvažování elektrotechni- ků, jaká ochranná opatření pro jednotlivé případy uplatnit, a předepisuje ochranná opatření pro jednotlivé zvláštní druhy insta- lací v různých objektech a prostorech. To je schematicky znázorněno v tab. 3. Stupeň ochrany Druh ochrany a doplňková ochrana, kterými se dosáhne požadovaný stupeň ochrany normální 1. automatické odpojení od zdroje 2. dvojitá nebo zesílená izolace 3. elektrické oddělení 4. ochrana malým napětím SELV a PELV doplněná 1. automatické odpojení od zdroje a a) doplňující ochranné pospojování, nebo b) chránič 1) , nebo c) doplňková izolace 2) 2. dvojitá nebo zesílená izolace a a) elektrické oddělení, nebo b) chránič 1) , nebo c) doplňková izolace 2) 3. elektrické oddělení pro napájení pouze jediného spotřebiče a a) izolace vstupních míst a pohyblivých přívodů, nebo b) chránič 1) , nebo c) doplňková izolace 2) 4. ochrana malým napětím SELV a PELV a a) omezení napětí živých částí na 12 V AC resp. 25 V DC a b) krytí nebo izolace živých částí i při omezení jejich napětí 1) Citlivý chránič I Δn ≤ 30 mA. 2) Jen pro ochranu osob jiných než bez elektrotechnické kvalifikace (laiků). PŘÍSTUP uplatňovaný mezinárodně a evropsky tradičně (v ČR) prostory podle normy prostory podle normy běžné ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 normální a nebezpečné ČSN 33 2000-4-41 + + zvláštní instalace ČSN 33 2000-7-7XX zvlášť nebezpečné doplňková ochrana Tab. 2 Tab. 3

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=