ElektroPrůmysl.cz, březen 2018

Elektro Průmysl .cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA březen 2018 | 207 davky vyplývajícími z Pravidel provozování distribučních soustav, které se této oblasti dotýkají. První část příručky dále přibližu- je ustanovení zákona z hlediska zřizování a hrazení nákladů na elektrickou přípojku nízkého napětí v zastavěném území nebo mimo něj. Podmínky a postup při připojování od- běrných elektrických zařízení žadatelů – budoucích zákazníků, a náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu žadatele, platné od 1. února 2016, jsou předmětem druhé části příručky. V této části je též uvedeno upřes- nění, jak je posuzována délka elektrické pří- pojky nízkého napětí a co je rozhodující pro posouzení, kdy se jedná o přípojku v přípa- dě mimo zastavěné území. V následujících dvou částech příručky je pojednáno o způsobech připojení zařízení žadatele na zařízení provozovatele distri- buční soustavy z pohledu předpisů a tech- nických norem jak ČSN, ale zejména pod- nikových norem energetiky, které v řadě případů jako jediné danou problematiku řeší. Jsou zde upřesněna hraničního místa mezi začátkem a koncem přípojky a počát- kem odběrného zařízení zákazníka i vývoj změn ochranných pásem elektrických zařízení. Čtenář zde nalezne informace o provedení přípojkových skříní a o jejich jednotném systému typového označování. Následují způsoby samotného technické- ho provedení a montáže venkovních i ka- belových přípojek nízkého napětí. V navazující části je přiblížena proble- matika rozvodů za přípojkovou skříní z hle- diska elektrického zařízení připojovaného objektu v rozsahu přívodního vedení od pojistkové skříně po podružné rozváděče za měřicím zařízením. Součástí je i kapitola obsahující podmínky provozovatelů dis- tribučních soustav pro osazování ochran před přepětím v neměřených částech roz- vodů objektů za přípojkovou skříní. V části týkající se měření spotřeby elek- třiny jsou připomenuty základní technické požadavky vyplývající z podnikových no- rem energetiky na provedení elektromě- rových rozváděčů a požadavky distributo- rů elektřiny na umístění a řešení měřicích míst pro osazení fakturačního měření jak pro měření ze sítí nízkého napětí, tak z dis- tribučních sítí vysokého a velmi vysokého napětí. V úvodu závěrečné části příručka obsa- huje přehled základních smluvních vzta- hů přicházejících v úvahu při připojování zařízení žadatele – budoucího zákazníka k distribuční soustavě. Je zde připomenu- ta nezbytnost a účel provádění revizí pří- pojek a navazujícího odběrného zařízení. V samostatné kapitole této části je rozve- dena informace pro zákazníka, směrovaná na předpisy související s kvalitou dodávek elektřiny a služeb v elektroenergetice. Informace je podrobným přehledem ga- rantovaných standardů, při jejichž nedo- držení se poskytuje zákazníkovi náhrada ve výši stanovené legislativním předpisem. Na závěr této části příručky, jsou uvede- na ustanovení legislativních předpisů tý- kající se neoprávněného odběru, dodávky, přenosu nebo distribuce elektřiny a návaz- SVAZEK 104 Václav Macháček Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků (druhé – aktualizované vydání)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=