ElektroPrůmysl.cz, březen 2018

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 212 | březen 2018 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Chránič pro jeden nebo více světelných obvodů? Chtěl bych Vás požádat o přesný výklad ČSN 33 2130 ed. 3/ Z1 čl. 5.2.9. Mám tento článek chápat tak, že každý světelný vývod v rozváděči má mít svůj RCD, nebo mohu použít jeden RCD pro více vývodů? Popří- padě jestli mohu použít jeden proudový chránič s nadproudovou ochranou (chrá- nič + jistič) pro jeden nebo více vývodů? Odpověď: V čl. 5.2.9 ČSN 33 2130 ed. 3/ Z1 je uvedenpožadavek na ochranu každého jed- notlivého koncového světelného obvodu v bytech a obdobných prostorech, protože se předpokládá, že současné světelné zdro- je obsahují předřadníky, v jejichž důsledku se v průběhu života těchto zdrojů zvyšují unikající proudy. Ty by mohly způsobovat nežádoucí vybavování chráničů, pokud by tyto chrániče byly předřazeny několika svě- telným obvodům. Proto, kromě uvedeného požadavku, se doporučuje těmto světelným obvodům předřazovat proudové chrániče se zpožděním (běžně označované jako chrá- niče typu G). Jinak nevidíme důvod, proč by nemohl být světelnému obvodu předřazen proudový chránič s nadproudovou ochra- nou (označovaný RCBO). Odpověď byla konzultována s Ing. Dvo- řáčkem, autorem ČSN 33 2130. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Proudové chrániče ve zdravotnictví Domnívám se, že proudové chrániče typu A, popř. B je nutné použít pouze v prostorách skupiny 1 a 2, resp. v prostorách podle přílo- hy B tab. B1, např. lůžkové pokoje, vyšetřov- ny, operační sály atd. (ČSN 33 2000-7-710) . Předpokládám, že pro venkovní klimatiza- ce, zásuvky ve strojovně VZT atp., přestože souvisí s objektem zdravotnického zařízení, je možné použít chrániče běžné. Děkuji za Váš názor. Odpověď: Souhlasíme s Vámi. V čl. 710.411.3.2.1 ČSN 33 2000-7-710 je přede- psáno, že v lékařských prostorech skupiny 1 a 2, kde jsou proudové chrániče poža- dované, je možno použít pouze proudové chrániče typu A nebo B. Pro jiné prostory ve zdravotnických zařízeních, kde se pou- žijí proudové chrániče, není tato povinnost stanovena. Přesto však doporučujeme z hlediska volby proudových chráničů re- spektovat ještě ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 přílohu A, podle níž se v obvodech napá- jejících zařízení s polovodičovými prvky doporučuje použití alespoň proudových chráničů typu A. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Úprava stávajícího oceloplechového rozváděče Mám dotaz k úpravě stávajícího ocelople- chového rozváděče a výměně jističů ITV a doplnění 3 nových obvodů. Rozváděč je z roku 1988, výrobce Luby Plesná. Jmenovi- tý proud rozváděče nebude překročen. Je možné tuto úpravu provést, ač je to zásah do zapojení rozváděče? Odpověď: Pokud existuje průvodní doku- mentace původního výrobce a podle ní je počítáno s určitou rezervou z hlediska vý- měny starých jističů za nové a doplnění no- vých obvodů, není vyloučeno tuto výměnu a doplnění obvodů provést tak, aby to bylo v souladu s původním ověřeným návrhem

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=