ElektroPrůmysl.cz, červen 2018

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 54 | červen 2018 Ochrana proti požáru stanovišť transformátorů Pro navrhování požární bezpečnosti elektrické stanice platí normy ČSN EN 61936-1 a ČSN 73 0804 včetně norem navazujících, s odchylkami a doplňky uvedenými v PNE 33 3201. Požární bezpečnost je nutné rovněž řešit v souladu s požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb., vyhlášky č. 268/209 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění. Z hlediska požární bezpečnosti stanoviště transformátorů je třeba zvážit typ chladicí- ho média transformátoru, které bude mít zásadní vliv na uspořádání tohoto stano- viště. U transformátorů se rozlišují dva typy chladicího média. • vnější chladicí médium, vzhledem k chladicímu systému transformátoru (vzduch nebo voda), do kterého se přenáší teplo produkované ztrátami v transformátoru; • vnitřní chladicí médium, kterým je izolační kapalina, která je v kontaktu s vinutími a jinými částmi transformá- toru a pomocí které je teplo vytvoře- né ztrátami přenášeno do vnějšího chladicího média; kapalina může být minerální olej nebo jiná přírodní nebo syntetická kapalina. Izolační kapaliny se rozdělují do třech tříd, podle jejich chování při hoření, respektive podle bodu hoření a výhřevnosti. Třídy izo- lačních kapalin v transformátorech a tlu- mivkách jsou podle ČSN EN 61100: • třída O (minerální olej nebo ekvivalent- ní hořlavé syntetické izolační kapaliny) s bodem hoření nižším nebo rovným 300 °C; • třída K (kapaliny) s bodem hoření nad 300 °C) • třída L (nehořlavé syntetické izolační kapaliny), jestliže bod hoření izolační kapaliny nelze změřit. Z hlediska výhřevnosti jsou definovány 3 třídy: • třída 1: je-li výhřevnost ≥ 42 MJ/kg; • třída 2: je-li výhřevnost nižší než 42 MJ/ kg a větší nebo rovna 32 MJ/kg; • třída 3: je-li výhřevnost nižší než 32 MJ/kg. Požární riziko spojené s transformátory ve venkovních a vnitřních instalacích závisí na výkonnosti zařízení, obsahu a typu izolač- ních látek, typu a umístění v blízkosti zaří- zení a konstrukcí. S vyhodnocenímmožné- ho rizika se musí použít jednoho nebo více uznávaných bezpečnostních opatření. Uspořádání zařízení na stanovišti Všechna zařízení musí být na stanovišti umístěna tak, aby byla umožněna jejich

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=