ElektroPrůmysl.cz, listopad 2018

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 110 | listopad 2018 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Svod vedený vnitřkem objektu Jaká technická opatření je nutné provést v případě, že k rodinnému domku bude přistavěn malý hospodářský objekt ze dře- va v části, kde prochází svod bleskosvodu? Svod pravděpodobně bude procházet přes střechu hospodářské přístavby a bude uvnitř téže přístavby. Svod na RD je neizo- lovaný a na podpěrách. Odpověď: Ve Vámi uvedeném případě by svod procházel vnitřkem objektu (tj. vnit- řkem přistavěného malého hospodářského objektu ze dřeva). I když vnitřní svody (po- kud víme) nejsou normou ČSN EN 62305-3 ed. 2 přímo zakázány (např. příloha E této normy na obr. E.10 znázorňuje vnitřní svod), je takovéto provedení proti běžným zvyk- lostem, a to proto, aby se, pokud možno, eliminovalo nebezpečí přeskoku uvnitř ob- jektu ze svodu na jiné uzemněné části nebo i na lidi uvnitř objektu. Za nejjednodušší (ale zřejmě ne úplně levné) bychom považovali, kdyby svod procházející vnitřkem přista- věného dřevěného objektu byl zhotoven z odpovídajícího vodiče s vysokonapě- ťovou izolací (označovaného jako vodiče HVI). Jinak by bylo nutno zajistit jednak, aby v dosahu tohoto svodu nebyly žádné vodi- vé uzemněné části – pro tyto části by bylo nutno dodržet alespoň vzdálenost s od to- hoto svodu počítanou podle čl. 6.3.1 ČSN EN 62305-3 ed. 2, a také, aby se k tomuto svodu nemohly žádné osoby přiblížit. Podle čl. 8.1 a 8.2 uvedené normy je možno ten- to požadavek řešit fyzickou zábranou nebo výstražnou tabulkou např. s upozorněním držet se od uvedeného svodu za bouřky ve vzdálenosti alespoň 3 m (provedení tabulky viz soubor ČSN ISO 3864). Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Elektroměrové rozváděče Elektroměrové, oceloplechové rozváděče Schrack, v bytovém domě po provedené rekonstrukci elektroinstalace, nejsou opat- řeny identifikačními štítky výrobce (zhoto- vitelské firmy). Jištění HDV v přípojkové skříni je prove- deno pojistkami 80 A. Předpokládám, že běžné rozváděče jsou dimenzovány do 63 A. Pokud firma, která rozváděče instalova- la, do nich nedodá výrobní štítky, s uvede- ním proudové zatížitelnosti alespoň 80 A, předpokládám, že je nutno hlavní jištění HDV snížit na maximální hodnotu 63 A. Dále montážní firma vyřešila spojení vodivých neživých částí těchto rozváděčů s ochranným vodičem tak, že v něm osadi- la řadové PE svorkovnice (RSA) do průřezu 6 mm 2 , které mají při montáži na DIN lištu vodivé spojení s touto lištou a tím s celým rozváděčem, tedy pokud je vše správně vo- divě propojeno. Dle vyjádření výrobce těchto řadových RSA svorek nelze tyto svorky jako hlavní propojení ochranného vodiče s kostrou rozváděče použít. Dle mého názoru je potřeba vodivé ne- živé části rozváděčů spojit s ochranným vodičem pomocí svorky – šroubu k tomu určenému, označeného symbolem uzem- nění a vodičem s odpovídajícím průřezem. Odpověď: Jednou ze základních podmínek pro to, aby rozváděč mohl být instalován a uveden do provozu, je to, že (podle čl. 6.1 ČSN EN 61439-1 ed. 2) musí výrobce rozvá- děče opatřit každý rozváděč jedním nebo více štítky, označenými trvanlivě a umístě- nými na takovém místě, aby byly viditel- né a čitelné, když je rozváděč instalován a

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=