ElektroPrůmysl.cz, listopad 2018

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 36 | listopad 2018 Zaplnění bezpečnostní mezery za účelem snížení požárů v domech způsobených od elektřiny Elektrické poruchy zapřičiňují každý rok v průměru více než 25 % požárů a navzdory obrovským výhodám takových bezpečnostních opatření, jako jsou detektory kouře, si přesto každý rok v Evropě vyžádají na 4 000 úmrtí, 70 000 zranění vyžadujících hospitalizaci a škody na majetku dosahující 126 miliard €. Pro snížení četnosti výskytu požárů způsobených závadou na elektroinstalaci a jejich ničivých následků se musíme ptát sami sebe, zda jsme učinili veškeré možné kroky k zabezpečení elektrických instalací v domech po celé Evropě. Jde o otázku, na kterou musí odpovědět profesionálové v oblasti navrhování, pro- jektování a instalace elektrických systémů. Ke snížení rizika požárů způsobených závadou na elektroinstalaci, jakož i zranění a úmrtí způsobených přímo zásahy elek- trickým proudem, jsou v mnoha zemích široce používány instalační jističe (MCB) a proudové chrániče (RCD). Instalační jistič rozpoznává poruchy, při nichž je překroče- na kritická hodnota proudu, a tedy zame- zuje tepelnému zničení instalace a spo- třebičů způsobených zkraty a přetíženími. Proudový chránič rozpoznává reziduální proud, který neteče zpět do místa napáje- ní, ale naopak teče v druhém směru; toto se označuje také jako zemní porucha. Třetím bezpečnostním opatřením pro zamezení požárů způsobených závadou na elektroinstalaci je detekování porucho- vých oblouků, což vyžaduje sofistikovaněj- ší digitální technologii a obecně se používá nedostatečně. Podle mezinárodní normy IEC 60364 (v ČR ČSN 33 2000-4-42 ed. 2) je instalace přístroje pro detekci poruchové- ho oblouku (AFDD) doporučena, ale není povinná. Některé země, například Němec- ko, zavedly národní předpisy vyžadující jejich používání za určitých konkrétních okolností, a jsou tedy částečně povinné. V USA, kde se přístroje AFDD označují jako odpínače poruchového oblouku (AFCI), je používání detekce poruchového oblouku vyžadováno národním elektrotechnickým předpisem. Protože se mezi jednotlivými zeměmi způsob klasifikace a ohlašování požárů liší, je obtížné určit závislost mezi používáním detekce poruchových oblouků a sníže- ním počtu požárů způsobených závadou Obr. 1 Požár domu způsobený závadou na elektroinstalaci

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=