ElektroPrůmysl.cz, říjen 2018

Elektro Průmysl .cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 130 | říjen 2018 Optická vlákna v telekomunikacích Lámete si hlavu s tím, jaké optické vlákno zvolit pro vaši aplikaci? Co znamenají zkratky G.654.E , G.657.A2 , nebo OM5? Jaké by mělo mít optické vlákno parametry a na co si dát při volbě vlákna pozor? Odpovědi na tyto a řadu dalších otázek naleznete v poslední vydané části Příručky pro projektování a návrh NGA sítí. Společnost OFA v rámci tištěné příručky pro projektování a návrh optických sítí nové ge- nerace připravila pro letošní rok další část, která je zaměřena na optická vlákna pro po- třeby komunikačních sítí a jejich vlastnosti. Na 70 stranách textu doplněného více než stovkou obrázků a grafů a necelou třicít- kou tabulek naleznete základní informace o optických vláknech pro telekomunikace a jejich klíčových parametrech. V úvodu jsme popsali základní principy fungování optických vláken, jejich kon- strukci a způsoby, jakými se současná vlák- na vyrábějí. Poté jsme provedli základní rozdělení na mnohovidová a jednovidová vlákna a popsali jejich základní vlastnosti. Součástí tohoto popisu je i rozdělení vlá- ken na jednotlivé subkategorie, jejich stan- dardy a popis typických aplikací. Na dalších stranách jsou potom shrnuty a vysvětleny jednotlivé parametry optic- kých vláken, včetně typických hodnot pro konkrétní typy optických vláken. Naleznete zde detailní definici útlumu optických vlá- ken, včetně jeho závislosti na vlnové délce a základního fyzikálního popisu jevů, které jej způsobují. Na útlumové charakteristice op- tického vlákna jsou potom definována jed- notlivá přenosová okna optického vlákna. V další části se věnujeme popisu disperzních charakteristik vlákna, tedy vi- dové, chromatické a polarizační disperzi, kvantifikaci těchto jevů a případně i jejich možné kompenzaci. V případě chromatic- ké disperze jsou v detailu popsána vlák- na s posunutou a nenulovou posunutou disperzní charakteristikou a jejich použití pro optické přenosy v dálkových trasách. Pro ilustraci jsou uvedeny i další modifika- ce disperzních charakteristik. Důležitým parametrem jednovidových optických vláken je mezní (případně též hraniční) vlnová délka, která nám „zdola“ ohraničuje vlnové délky, pro které je toto vlákno použitelné. Je zde vysvětlena teore- tická mezní vlnová délka a její závislost na průměru jádra optického vlákna a způsoby Tažení optického vlákna v tažící věži

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=