ElektroPrůmysl.cz, říjen 2018

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 144 | říjen 2018 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Krokové a dotykové napětí kolem svodu Jak se řeší u rodinného domu krokové a do- tykové napětí v praxi? Dotykové napětí je jasné (ke svodu mohu dát bezpečnostní ta- bulku nebo upozornit v technické zprávě, že se za bouřky nesmí osoby dotýkat svo- du, nebo svod řešit pomocí CUI vodiče). Ale jak je to s krokovým napětím? Když jsem se bavil s několika montážními firmami, řekli mi, že toto se v praxi neřeší. U průmyslo- vých budov se dělají ekvipotenciální kruhy, ale u RD jsem nikdy nic takového neviděl. Pokud bych si okolo svodu (v zemi) udělal ekvipotenciální kruh (řekněme pásek okolo svodu o rozměrech 3 x 3 metry), tak bych hromosvod prodražil řekněme o 4 000 Kč, ale vzhledem k bezpečnosti to je zanedba- telná částka (cena celého RD se pohybuje v milionech korun). Jedinou nevýhodu po- važuji to, že bych měl okolo svodu směrem do zahrady (pozemku) pásek a v tomto mís- tě bych nemohl nic umístit (např. hloubko- vou vanu pro zádrž vody apod.). Poradíte mi, z vašich zkušeností, jak se toto řeší? Odpověď: Podrobněji se uvedenými bez- pečnostními opatřeními pro ochranu před dotykovým a krokovým napětím zabývá technická normalizační informace k proble- matice ochrany před bleskem, kterou je dnes již neplatná TNI 34 1390:2008 Ochrana před bleskem – Komentář k souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4 . Přesto, že je tato informace neplatná, nevidíme důvod, proč by poznat- ků v této informaci uvedených nemohlo být nadále používáno. K otázce krokového (i dotykového) napětí tato informace uvádí například v čl. 4.3.6.5.1, že dostačujícím opat- řením ve veřejnosti nepřístupných prosto- rech, kde se vyskytují pouze osoby alespoň seznámené nebo laici v doprovodu osob alespoň poučených, je vnitřní bezpečnostní řád, jehož část se týká regulace pohybu osob a zvířat okolo svodů. Samozřejmě pro rodin- ný domek se vypracování takového bezpeč- nostního řádu může považovat za poněkud přehnané, ale jemožno uplatnit ČSN 33 1310 ed. 2, podle jejíhož čl. 7.5 musí před uvede- ním elektrické instalace nebo její části do provozu (před předáním elektrické instalace nebo její části do používání) osoba, která elektrickou instalaci zhotovila, nebo jí zmoc- něná osoba, provést poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace. Za vhodné považujeme, pokud není vhodné nebo prakticky možné provést Vámi uvede- ná bezpečnostní opatření, vyhotovit zápis s poučením, že při bouřce (i hrozící bouřce) se nesmějí osoby pohybovat v blízkosti svodů hromosvodu (ve vzdálenosti menší než 3 m) a tento zápis si nechat podepsat od majitele nebo uživatele objektu, který s touto pod- mínkou seznámí osoby, kterých se uvedené opatření může týkat. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Revize v ubytovacích prostorech Jde o objekt o 5NP užívaný jako ubytovna. Provozovatel se na mne obrátil s dotazem, jestli musí být součástí pravidelné elektro- revize také jednotlivé ubytovací prostory (pokoje se sociálním zázemím). Odpověď: ČSN 33 1500:1990 v poznámce 2 k tab. 1 uvádí, že revizní lhůty pro zděné obytné a kancelářské budovy (uvedené v této tabulce) se nevztahují na bytové pro- story a příslušenství bytu. Pokud tedy Vámi uvedené ubytovací prostory (pokoje se so- ciálním zázemím) nesplňují charakteristiku bytové jednotky, vztahují se i na ně lhůty

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=