ElektroPrůmysl.cz, říjen 2018

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 60 | říjen 2018 Pravidelná revize el. instalací nn podle ČSN 33 2000-6 ed. 2 Pokud se to vyžaduje, musí být každá elektrická instalace pravidelně revidována v souladu s následujícím textem. Kdykoliv je to možné, musí se vzít v úvahu záznamy a doporučení z předchozích pravidelných revizí. Jestliže není z předchozí revize k dispozici evizní zpráva, je nezbytné provést předběžnou prohlídku. Pravidelná revize se provádí bez demontá- že, nebo pokud to situace vyžaduje, jenom s částečnou demontáží. Přitom se provádě- jí příslušné zkoušky a měření podle čl. 6.4 normy ČSN 33 2000-6 ed. 2, k zajištění: a) bezpečnosti osob a užitkových zvířat vůči účinkům úrazu a popálení elektrickým proudem; b) ochrany před poškozením majetku ohněm nebo teplem vzniklým při poruše instalace; c) potvrzení správných hodnot a nastavení ochranných přístrojů požadované ČSN 33 2000-4-41 ed. 3; d) potvrzení správných hodnot a nastavení kontrolních přístrojů; e) potvrzení, že instalace není poškozená ani narušená tak, že by to ohrozilo bezpečnost; f) potvrzení správných hodnot a nastavení ochranných přístrojů; a g) identifikace závad v instalaci a odchylky od požadavků příslušných částí souboru ČSN 33 2000, jejichž následkem by mohlo dojít ke vzniku nebezpečí; h) potvrzení správných hodnot a nastavení kontrolních přístrojů. Pokud je obvod trvale monitorován pomo- cí RCM odpovídajících ČSN EN 62020 nebo IMD odpovídajících ČSN EN 61557-8 ed. 3, není třeba při řádné funkci IMD nebo RCM měřit izolační odpor. Funkčnost RCM nebo IMD musí být ověřena. Musí být provedena taková opatření, aby při pravidelné revizi nedošlo k ohrožení osob nebo užitkových zvířat ani k poškození majetku a zařízení, a to ani v případě, kdyby v ověřovaném obvodu byla porucha. Měřicí přístroje a zařízení ke sledování stavu instalace a zkušební metody musí být zvoleny v souladu s příslušnou částí

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=