ElektroPrůmysl.cz, srpen 2018

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 124 | srpen 2018 Ovládání SILNO zařízení a obvodů přes stykač Pokud ovládám silnoproudá zařízení na 230/400 V ve stavebních objektech jako jsou svítidla, zařízení čerpadel, jednotky VTZ a jiná technologická zařízení přes sty- kač, je nutné u některých z těchto zaříze- ní použít oddělovací transformátor nebo ovládání např. napětím 24 V? Viděl jsem někde, že strojní zařízení musí být ovládá- na přes oddělovací transformátor. Nevím, zda se tohle vztahuje i na některé z výše uvedených technologií ve stavebních ob- jektech. Odpověď Pokud se nejedná o strojní zařízení, jak je definováno v ČSN EN 60204-1 ed. 2, není nutno silová zařízení na 230/400 V jako jsou svítidla, zařízení čerpadel, VZT (vzdu- chotechnické) jednotky a jiná technická zařízení ve stavebních objektech ovládat přes ovládat z obvodu napájeného z oddě- lovacího transformátoru, ani není třeba je ovládat napětím 24 V. K tomu dodáváme: V ČSN EN 60204-1 ed. 2 se v čl. 9.1.1 sta- noví, že jsou-li řídicí obvody napájeny ze střídavého zdroje, musí být pro jejich na- pájení použity transformátory pro napá- jení řídicích a ovládacích obvodů. Takové transformátory musí mít oddělená vinutí. Uvedená norma platí pro elektrická zaříze- ní strojních zařízení, což je (podle definice v čl. 3.35 této normy) sestava propojených částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna se pohybuje, s příslušnými ovládacími část- mi stroje, řídicími a silovými obvody, které jsou vzájemně spojeny pro konkrétní apli- kaci, zejména pro zpracování, úpravu, pře- misťování nebo balení materiálu. Příklady strojů, na něž se vztahuje ČSN EN 60204-1 ed. 2 jsou uvedeny v příloze C této normy. Připomínáme ještě, že podle kapitoly 1 normy ČSN EN 60204-1 ed. 2 tato norma platí pro používání elektrických, elektronic- kých a programovatelných elektronických zařízení a systémů u strojů, které nejsou během činnosti přenosné rukou, včetně skupiny strojů, které pracují společně koor- dinovaným způsobem. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Lišta DIN jako sběrna PE Je možno použít ocelovou pochromova- nou lištu DIN jako sběrnu PE? Např. tuto. Zde na diskuzi pan Kurka např. uvádí, že ne. Jestli to je tak, tak které ČSN to odporu- je? Na liště DIN jsou použity originál svorky PE, které mezi sebou nejsou propojeny a k propojení právě využívají lištu DIN. Odpověď Také jsme se původně domnívali, že lištu DIN (správněji montážní lištu podle normy ČSN EN 60715 ed. 2) jako sběrnu PE nelze použít. Ovšem v SRN jsme zjistili, že se tyto lišty (lišty ve tvaru U) do určitého průřezu (nahrazujícího maximálně 10 mm 2 Cu) jako sběrny (přípojnice) PE používají. Pro- to bychom neviděli důvod, proč tyto lišty jako sběrnu PE (přípojnici) při splnění pří- slušných předpokladů nepoužívat. Podle našeho názoru je třeba ověřit, zda průřez odpovídá předpokládanému zkratovému zatížení (příslušné údaje a postup výpočtu jsou uvedeny v ČSN 33 2000-5-54 ed. 3) a rovněž že připojení ochranných vodičů (ochranné kontakty) odpovídají předpoklá- Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=