ElektroPrůmysl.cz, srpen 2018

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 82 | srpen 2018 Pro ochranu před elektrickými bezpečnostními riziky musíme dělat víc Pro objekty vyžadující nepřetržité napájení, jako jsou nemocnice nebo zpracovatelské závody, je zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie velmi důležité. Spolehlivost dodávky elektrické energie je mimo jiné závislá na elektrických rozváděčích, které tvoří páteř elektroinstalace. Požadavky kladené na tyto rozváděče, zejména s neustále se rozšiřujícími nároky na provoz a infrastrukturu, způsobují, že tyto rozváděče jsou velmi náchylné na obloukové zkraty. V tomto článku zkoumá Bernhard Gegenbauer, produktový manažer systémů pro rozvod elektrické energie ve společnosti Eaton, důsledky obloukových zkratů a zjišťuje, zda organizace dělají vše, co mohou, pro minimalizaci tohoto rizika. Obloukový zkrat v elektrickém rozváděči nelze ignorovat. Masivní nárůst tlaku v roz- váděči dosahující až 25 tun na metr čtve- reční vede k něčemu, co lze popsat pouze jako výbuch, vystřeluje komponenty rozvá- děče do okolního prostoru a ničí instalaci, přičemž ohrožuje život každého v blízkosti. I když nedojde k úplné destrukci rozváděče, hrozí riziko dlouhé provozní odstávky. Nový průzkum provedený společností Eaton odhaduje, že pro typický závod, např. na zpracování potravin, mohou náklady způ- sobené odstávkou dosáhnout až miliónu ko- run za 24hodin. Dále jenutnopočítat s nákla- dy na výměnu rozváděče a rizikem případné soudní žaloby a poškození dobrého jména. Zaměstnanci, majetek a existence podniku jsou vážně ohroženy jak bezprostředně, tak v dlouhodobějšímhorizontu. Navzdory těmto zřejmým nebezpečím jsou elektrické rozváděče často přehlíženy při analýze bezpečnosti budov. Převažuje názor, že rozvaděč je naprosto bezpečný, pokud splňuje požadavky normy IEC 61439. Průzkum společnosti Eaton ovšem uka- zuje, že shoda s normou nemusí být pro maximální ochranu dostatečná. Společ- nost Eaton ukazuje, že zavedením ochran- ných opatření lze dosáhnout vyšší úrovně bezpečnosti. Tato ochranná opatření po- máhají snížit bezpečnostní riziko oblouko- vého zkratu a zredukovat náklady spojené s odstraňováním jeho následků. Rozváděče nízkého napětí jsou základ- ním prvkem v systému dodávky elektrické energie. Vlastníci a správci budov mají zá- konem stanovenou povinnost zajistit, že rozváděče splňují požadavky stanovené normami IEC (ČSN EN), harmonizovaný- mi normami a že bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobce musí ze zákona zajistit, aby byly rozváděče navrhovány, vyrobeny a odzkoušeny dle příslušné verze normy ČSN EN 61439. Bernhard Gegenbauer, produktový manažer systémů pro rozvod elektrické energie ve společnosti Eaton

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=