ElektroPrůmysl.cz, září 2018

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE 172 | září 2018 Elektrodokumentace na monitorech řídicího systému Pamatujete ještě dobu tzv. reléové logiky? Tehdy bylo možné vyčíst funkci jednotlivých obvodů přímo z dostupných schémat zapojení. Takováto diagnostika závad měla své kouzlo. Po nástupu programovatelných automatů (dále také PLC automatů) a řídicích systémů se funkční logika přesunula do PLC automatů a elektrotechnická schémata se výrazně zjednodušila. Začalo se tak hovořit o softwarové a hardwarové dokumentaci. Ing. Zdeněk Potměšil, TECHNODAT Elektro, s.r.o. Elektro a MaR K řízení provozních stavů potřebují PLC automaty řadu vstupních informací vyja- dřujících aktuální stav řízené technologie. Hovoříme zde o tzv. vstupních/výstupních MaR (měření a regulace) obvodech. Obec- nou elektrotechniku tak rozdělujeme na problematiku silových obvodů (Elektro) a MaR (někdy také obvody SKŘ). U menších zařízení se hovoří jen v rovině obecné elek- trotechniky a obvody Elektro a MaR jsou dokumentovány společně. U rozsáhlejších technologií, kde se jedná o stovky až tisí- ce měřících obvodů, je výhodné již kreslit a strukturovat jednotlivé měřicí obvody na samostatné výkresy. Takovéto výkresy obsahují zapojení jednotlivých čidel, sdru- žovací skříňky, kabeláž po svorky řídicího systému a atributy vstupní karty. Objektový přístup Projekční nástroj Engineering Base doká- že díky své nové SQL koncepci automati- zovat jak vytváření, tak i provozní přístup do Elektro a MaR dokumentace. Jedná se o objektově orientovaný databázový nástroj, pracující on-line s obsahem jed- notlivých výkresů a tabulek. Například: po zadání označovacího kódu přístroje nad projektem nabídne systém seznam výkresů a dokumentů, kde se hledaný pří- stroj nachází. Po jejich otevření dojde dále k barevnému zvýraznění zástupce hleda- ného přístroje. Odkazy mezi výkresy jsou „živé“, takže po kliknutí na odkaz se otevře výkres s navazujícími obvody, obdobně jak to známe z internetu. Rovněž přechod z jednopólového zapojení nebo P&I se- stav do detailního schématu je otázkou kliknutí na daný přístroj a několika málo vteřin. Obr. 1 Provoz RWE využívající řídicí systémy

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=