ElektroPrůmysl.cz, září 2018

Elektro Průmysl .cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 192 | září 2018 Údržba a zkoušky nouzového osvětlení K zajištění funkce nouzového osvětlení je vyžadováno jeho zkoušení a udržování podle normy ČSN EN 50172 a v případě instalovaného automatického testu v areálu podle ČSN EN 62034 ed. 2. Údržbu a zkoušky může provádět pouze osoba s patřičnou kvalifikací. Za pravidelnou údržbu a zkoušky zodpoví- dá provozovatel/majitel prostor, kde jsou nouzová osvětlení instalována, popřípa- dě může určit kompetentní osobu, aby na údržbu systému nouzového osvětlení dohlížela. Pravidelné prohlídky a zkoušky (testy) musí být prováděny minimálně v níže uve- dených rozsazích a lhůtách. V případě po- třeby, může oprávněný orgán požadovat provedení zvláštních zkoušek. Denně Musí být kontrolovány ukazatele činnosti centrálního napájení, zda řádně fungují. To znamená vizuální kontrolu indikátoru, aby se zjistilo, zda systém je v řádném stavu, nevyžaduje se zkouška (test) funkce. Jednou za měsíc Rozsvítit v nouzovém provozu každé svítid- lo a značku východu s vnitřním osvětlením z jejich baterie tím, že se simuluje výpadek normálního osvětlení po dobu dostatečnou ke zjištění, zda každý zdroj svítí. Během uve- dené doby musí být u všech svítidel a zna- ček zkontrolováno, zda tam jsou, zda jsou čistá a zda řádně fungují. Na závěr zkoušky by mělo být znovu zapnuto napájení normálního osvětlení a měly by být zkontrolovány veškeré in- dikační signálky nebo indikační přístroje, zda ukazují, že normální napájení bylo znovu obnoveno. U centrálních bateri- ových systémů se kromě toho musí zkon- trolovat správná činnost monitorovacího systému. Jednou za rok Jestliže jsou použita automatická zkušební zařízení, musí být zaznamenány výsledky zkoušek pro plnou jmenovitou dobu pro- vozu. Pro veškeré ostatní systémy zkou- šek musí být provedena kontrola v rozsa- hu měsíčních zkoušek a tyto doplňující zkoušky: • každé svítidlo a každá značka s vnitřním osvětlením musí být zkoušená, jak je uvedeno v měsíční zkoušce, ale po celou jmenovitou dobu provozu, a to v souladu s informací výrobce; • musí se zkontrolovat, zda nabíjecí zařízení řádně funguje.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=