ElektroPrůmysl.cz, září 2018

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 212 | září 2018 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Umístění hlavního vypínače Mám k Vám dotaz, kdy a kde musí být umístěn "Hlavní vypínač". Prosím o uvede- ní ČSN. Odpověď: Pokud se týká hlavního vypí- nače strojních zařízení, musí být (podle čl. 5.3.1 ČSN EN 60204-1 ed. 2) použit pro kaž- dý zdroj napájení stroje (strojů). Napájení může být připojeno přímo ke stroji nebo přes napájecí systém. Napájecí systémy mo- hou zahrnovat vodiče, přípojnice, soupravy sběracích kroužků s kartáči, systémy oheb- ných kabelů (navinutých nebo zavěšených) nebo indukční napájecí systémy. Definice strojního zařízení (uvedená v čl. 3.35 ČSN EN 60204-1 ed. 2 ) je poměrně široká. Uvádí, že strojní zařízení neboli stroj je sestava propo- jených částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna se pohybuje, s příslušnými ovládacími částmi stroje, řídicími a silovými obvody, které jsou vzájemně spojeny pro konkrétní aplikaci. Strojní zařízení zahrnuje také sesta- vu strojů uspořádaných a řízených tak, aby pracovaly jako jeden celek. Představu o tom, která zařízení jsou označována jako strojní zařízení, posky- tuje příloha C ČSN EN 60204-1 ed. 2. Ta uvádí příklady strojů, na něž se tato nor- ma vztahuje. Patří mezi ně nejen stroje na zpracování kovů, dřeva, plastů, pryže, tex- tilní stroje, stroje pro výrobu obuvi a jiného zboží z kůže, ale i stroje pro přepravu osob (lanovky eskalátory, osobní výtahy), zve- dací zařízení (jeřáby kladkostroje), stroje pro potravinářský průmysl, polygrafický a papírenský průmysl, stroje pro kontroly a zkoušení, balicí stroje, kompresory, sta- vební stroje i důlní a těžební stroje. Takže výše uvedená strojní zařízení vyža- dují hlavní vypínač, který musí být instalo- ván na přívodu elektrické energie do stroje (na stroji, v rozváděči pro stroj apod.). Ovlá- dací prostředky (např. rukojeť) hlavního vy- pínače musí být snadno přístupné a musí být umístěny 0,6 m až 1,9 m nad obslužnou rovinou. Doporučuje se horní mez 1,7 m. Provozní požadavky na hlavní vypínače jsou stanoveny v ČSN 34 1090 ed. 2 pro prozatímní elektrická zařízení . V čl. 4.6 této normy se uvádí, že hlavní vypínač musí být označený tabulkou a musí být uzamykatel- ný ve vypnuté poloze a v době mimo pro- voz musí být vypnutý s výjimkou případu, kdy by jeho vypnutí mohlo ohrozit bez- pečnost osob nebo provozu. Podle čl. 5.8.1 této normy musí být osoby pracující na staveništi prokazatelně seznámeny s umís- těním hlavního vypínače, aby v případě nebezpečí mohly kdykoliv prozatímní elek- trické zařízení bezpečně vypnout (předpo- kládáme, že toto ustanovení lze vztáhnout obecně na hlavní vypínače na pracovišti). V čl. 6.6 ČSN 34 1090 ed. 2 jsou uvedeny obdobné požadavky jako v čl. 4.6 této normy, ovšem s tím rozdílem, že hlavní vypínač pro- zatímních elektrických zařízení v průmyslo- vých objektech, kterým lze celé zařízení spo- lehlivě vypnout, musí být označen červenou barvou s nápadně odlišeným barevným po- zadímnapř. žlutýmpodkladem. Předpokládá se tedy, že takto označený hlavní vypínač slouží též jako přístroj, který má funkci nou- zového zastavení nebo nouzového vypnutí ve smyslu čl. 10.7 ČSN EN 60204-1 ed. 2. Pokud se týká prozatímních elektrických zařízení na výstavách, poutích a podob- ných zábavných podnicích, musí být podle čl. 7.3 ČSN 34 1090 ed. 2 hlavním vypína- čem vybaveny elektroměrové rozvodnice. Ty musí být umístěny na místě nepřístup- ném veřejnosti.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=