ElektroPrůmysl.cz, září 2018

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 6 | září 2018 Harmonické jako charakteristický parametr napětí distribuční soustavy Charakteristické parametry napětí podle normy ČSN EN 50160 ed. 3 jsou: kmitočet sítě, velikost napájecího napětí, odchylky napájecího napětí, rychlé změny napětí, krátkodobé poklesy napájecího napětí, krátkodobá přerušení napájecího napětí, dlouhodobá přerušení napájecího napětí, dočasná přepětí o síťovém kmitočtu mezi živými vodiči a zemí, přechodná přepětí mezi živými vodiči a zemí, nesymetrie napájecího napětí, harmonická napětí, meziharmonické napětí a napětí signálů v napájecím napětí. Všeobecným přístupem ČSN EN 50160 ed. 3 je vyjadřování charakteristických para- metrů napětí vztažených k jmenovitému napětí soustavy nebo k dohodnutému na- pájecímu napětí. I když napětí harmonických jsou defino- vána jejich relativní amplitudou vztaženou k základnímu napětí, pro soustavy nn jsou podle ČSN EN 50160 ed. 3 vztažena k jmeno- vitému napětí a pro soustavy vn jsou vztaže- na k dohodnutému napájecímu napětí. Toto je odchylka od dosavadní praxe, podle které se harmonické vyjadřovaly jako procentní hodnoty základní harmonické. K tomu je třeba poznamenat, že pokud je pro měření harmonických použit měřicí přístroj, podle uvedené dosavadní praxe je třeba, před porovnáváním s hodnotami podle tabulek, provést jejich přepočet. Vzhledem k tomu, že harmonické vyš- ších řádů jsou obvykle malé a obtížně mě- řitelné, jsou v normě ČSN EN 50160 ed. 3 stanoveny harmonické jen do řádu 25. Harmonické se měří v odběrném mís- tě pomocí přístrojů vyhovujícím normě ČSN EN 61000-4-7 ed. 2. Základní měření se skládá z desetiminutových efektivních hodnot harmonických a činitele zkreslení. V soustavě vn seměření provede na sdru- žených napětích a v soustavě nn se měření provede na fázových napětích. Perioda sledování harmonických musí být jeden týden včetně soboty a neděle. Za vyhovující normě ČSN EN 50160 ed. 3 jsou považovány harmonické, pokud je- jich desetiminutové efektivní hodnoty jsou v 95 % menší nebo rovné než stanovené meze.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=