ElektroPrůmysl.cz, září 2018

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 80 | září 2018 Mimořádné a všestranně výhodné zelené transformátory – GREEN LINE Ochranné oddělovací transformátory jsou základní součástí zdravotnických izolova- ných soustav (ZIS) a proto by měly co nejlépe vyhovovat nejen požadavkům norem, ale také všem provozním, ekologickým a ekonomickým požadavkům. Green Line – zelená řada ochranných oddě- lovacích transformátorů pro zdravotnictví ES710/…-GL německého výrobce BENDER, byla od počátku vyvíjena se záměrem do- sáhnout nové úrovně v plnění všech nejvyš- ších nároků, včetně ekonomických a ekolo- gických. Výsledkem je mimořádná technická vyspělost, která se projevuje v parametrech výhodných doslova pro všechny od projek- tantů, přes instalační firmy a provozní perso- nál na odděleních, až také, díky značnému snížení provozních nákladů na základě ener- getických úspor, po investora/vlastníka. Tyto provozní a technické výhody jsou průkazné a investiční návratnost rychlá. Standardizované požadavky Normy, zejména ČSN 33 2000-7-710 (idt HD 60364-7-710:2012) a ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 (idt IEC 61558-2-15:2011) řeší mno- ho požadavků zaměřených na bezpečnost a spolehlivost napájení ve zdravotnických prostorách a v této oblasti je Bender lídrem. Normy pro použití ve zdravotnických za- řízeních, s výjimkou zvláštních případů, sta- novují (doporučují) používat jednofázové transformátory s výkonemod 3,15 do 8 kVA. Provozní požadavky Nejvyšší úroveň bezpečnosti a spolehlivos- ti na úrovni standardů je pro Bender pou- ze samozřejmým základním hlediskem, ke kterému výrobce přidává všechny další vlastnosti důležité pro uživatele. Jsou to především požadavky na co nej- nižší vlastní spotřebu, co nejnižší nároky na ostatní elektro instalaci, co nejnižší hlučnost (tzv. brum) a co nejvyšší bezporuchovost. Vlastní spotřeba transformátoru Ztráty naprázdno jsou téměř výhradně tvo- řeny ztrátami v železe, zatímco podíl ztrát ve vinutí je na celkových ztrátách naprázd- no minimální. Proto transformátory Green Typ (ES710 Green Line…) 3150 VA 4000 VA 5000 VA 6300 VA 8000 VA Ztráty v železe ΔPFe <18 W <20 W <26 W <35 W <38 W Běžné hodnoty pro srovnání 55 W 60 W 80 W 105 W 110 W Tab. 1 Bender oddělovací transformátory ES710 řada Green Line Obr. 1 Ochranný oddělovací transfomátor ES710 nové řady Green Line

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=