ElektroPrůmysl.cz, květen 2019

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 134 | květen 2019 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Revize přívodu ke stroji Jeden můj zákazník provozuje stáj (kravín) pro krávy, ve kterém měl instalované shr- novací lopaty kejdy (strojní zařízení – výro- bek). Stáj byla řádně zkolaudovaná a je na ní výchozí revizní zpráva. Ve stáji je zvlášť nebezpečné prostředí (AD2). Nyní shrnova- cí lopaty provozovatel vyměnil za jiný typ od jiného dodavatele. Dodavatel mému zákazníku tvrdí, že není třeba na připojení nových shrnovacích lopat udělat výchozí revizi. Já jsem názoru opačného, protože dle mě je třeba posoudit, jaký mají nové shrnovací lopaty příkon a jaké podmínky si výrobce nových shrnovacích lopat stanovil v návodu k instalaci. V jakém článku, jaké vyhlášky či normy je stanoveno, že se při výměně instalovaného strojního zařízení za jiný typ má vykonat revize? Odpověď: S Vašimi závěry zcela souhlasíme. Na samot- nou shrnovací lopatu kejdy, která je výrob- kem, není třeba provádět revizi, protože tato lopata je výrobkem – strojním zařízením a za její provedení (zejména z hlediska bez- pečnosti) odpovídá její výrobce. Podle čl. 7.2.2 ČSN EN 60204-1 ed. 3 (pokud uživatel nestanoví jinak) není dodavatel elektric- kého zařízení zodpovědný za zajištění napájecích vodičů ani za přístroje jistící napájecí vodiče elektrického zařízení proti nadproudům. Dodavatel elektrického za- řízení musí údaje nutné pro dimenzování vodičů (včetně maximálního průřezu napá- jecího vodiče, který lze připojit ke svorkám elektrického zařízení) a pro volbu přístroje jistícího proti nadproudůmuvést v doku- mentech pro instalaci . Odtud vyplývá, že před uvedením stroje (jeho elektrického zařízení) do provozu, se neprovádí revize stroje (za provedení pří- slušných zkoušek zodpovídá výrobce stro- je, který vydá ke stroji prohlášení o shodě), ale provádí se revize elektrického přívodu ke stroji. Za přívod ke stroji odpovídá ob- jednatel stroje, tudíž je na něm, aby zajistil provedení jeho výchozí revize (a později i provádění jeho pravidelných revizí). Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Proudové chrániče světelných obvodů Mám dotaz ohledně použití proudových chráničů světelných okruhů v bytě, domác- nosti, viz dotaz AE-576. Dle mého názoru je použití jednoho proudového chrániče pro více světelných obvodů v domácnosti, by- tech a obdobných prostorech pro ubytová- ní dostačující, nikoliv v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracoviš- tích, pokud jsou použity – viz ČSN 33 2130 ed. 3 čl. 5.2.9, kde je jasně uvedeno "pokud je užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit vice než jeden světelný obvod". Ve změně Z1 ČSN 33 2130 ed. 3 je uvedeno, že každý koncový (nikoli jednotlivý) světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování se vybaví doplňkovou ochranou pomocí prou- dového chrániče, čímž je splněna norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3.4. Pokud by bylo požadováno použití jednotlivých prou- dových chráničů na světelné vývody, mělo by být uvedeno ve změně Z1 ČSN 33 2130 ed. 3 "pak žádný proudový chránič nesmí chránit vice než jeden světelný obvod" – viz ČSN 33 2130 ed. 3 čl. 5.2.9. Odpověď: Předpokládáme, že odpověď na Váš dotaz a podrobnější rozbor situace je obsažen

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=