ElektroPrůmysl.cz, květen 2019

Elektro Průmysl .cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 4 | květen 2019 Klasifikace vnějších vlivů jako základní podmínka vhodného navržení, provedení a i revizí elektroinstalací Základními podmínkami, které určuji návrh, provedení, použití, obsluhu, provádění kontrol a revizí a možnou přístupnost laickým osobám k elektrickému zařízení, je soubor podnětů, který se nazývá pro potřebu elektrotechniky „Vnější vlivy“. Jejich důležitost je podchycena již v základní, kmenové normě ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice článku 132.5. („Návrh elektrického zařízení musí vycházet z vnějších vlivů, které na elektrické zařízení působí, viz ČSN 33 2000 - 5 – 51 ed. 3 a ČSN EN 60721).“ Ing. Karel Dvořáček, lektor LPE s.r.o., předseda Technické normalizační komise TNK č. 22 a je členem TNK 76 a autorizační rady ČKAIT Dle platných norem by základní vnější vlivy v kategorii „prostředí“ pro zhotovení projektu měl dodat investor, který však obvykle tuto činnost ponechává až na zhotovitelích projektu. Zde obvykle musí projektant oboru elektro iniciovat (se zá- sadní pomocí hlavního inženýra projektu) vytvoření komise pro určení vnějších vli- vů. Toto vše by se mělo odrazit i ve smlou- vách o dílo, jak ve formě rozsahu prací, tak i následné fakturaci. Je nutno si uvědomit, že i u děl zdánlivě jednoduchých, jednoznačně se opírajících o provedení elektroinstalace dle předmě- tových norem a pokud nebyl projektantem vykonáván autorský dozor anebo nebyl k dispozici realizační projekt, přebírá odpo- vědnost investor popř. jímpověřená osoba, tedy tato osoba je garantem správného ur- čení vnějších vlivů a následných opatření. Podstata vnějších vlivů, vztah k elektrickým zařízením Na každé elektrické zařízení působí jeho okolí a naopak. Toto působení je v elekt- rotechnických předpisech (dříve ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy; Elektrická zařízení Část 3: Stanovení základních cha- rakteristik . Kapitola 32, nyní ČSN 33 2000- 5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-51 ed. 3: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy článek 512.2 ) definováno jako Vnější vlivy . K tomu, aby byly zajištěny základní pod- mínky bezpečnosti (osob, užitných zvířat a majetku) při provozní spolehlivosti (při určeném způsobu provozu) je třeba, aby elektrické zařízení bylo vybráno a insta- lováno v souladu s požadavky, které jsou definovány v příslušném místu odpoví- dajícím elektrotechnickému předpisu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=