ElektroPrůmysl.cz, květen 2019

Elektro Průmysl .cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 52 | květen 2019 Souběh a křižování kabelů v zemi Je-li ve stejném výkopu nebo trase více silových kabelů vedle sebe nebo nad či pod sebou, musí být mezi nimi ve všech směrech mezery podle tab. 1. Vzdálenosti podle tab. 1 však neplatí pro sdělovací kabely spojové, pro které je třeba respektovat zvláštní předpisy spojů. Pro kabely v zastavěných i nezastavěných územích v hranicích měst a obcí platí požadavky normy ČSN 73 6005. Dovolené proudové zatížení takto ulože- ných kabelů se stanoví pomocí příslušného přepočítávacího součinitele podle článku 523 normy ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Kabely sdělovacích, řídících a zvláštních obvodů mohou být uloženy v menších hloubkách, než uvádí tab. 2, a to z důvodu, aby nebylo nutno rozšiřovat šířku výkopu rýhy. Nad tyto kabely se klade vždy fólie (značení) podle ČSN 73 6006 a mezi níže položeným silovým kabelem, popř. kabely, se pokládají vodorovné přepážky (cihly, be- tonové desky apod.). Pro uložení sdělovací- ho vedení vzhledem k silovému vedení pla- tí ČSN 73 6005. Stejné zásady a vzdálenosti platí i pro vedení řídící a zvláštní. Klást kabely v celé trase ve vrstvách nad (pod) sebou se nedovoluje. Výjimku lze či- nit výjimečně tam, kde šířka pásma při vo- dorovném uložení kabelů je nedostatečná (např. v chodníku, zúžení trasy apod.). V takových výjimečných případech se kabely, resp. jednotlivé polohy – vrstvy kabelů oddělují nehořlavými mechanicky pevnými vodorovnými oblouku odolnými přepážkami (cihly, betonové desky, tvárni- ce apod.). Přitom je nutno dodržet aspoň obvyklé vzdálenosti – mezery mezi jednot- livými polohami – vrstvami podle tab. 1. Při uspořádání kabelu ve vrstvách nad (pod) sebou se uplatňuje zásada, aby kabe- ly vyššího napětí byly dole, nižšího nahoře. Tab. 1 Vzdálenosti kabelů do 1 000 V v zemi vedle sebe Označení Seskupení kabelů v zemi vedle sebe, nad (pod) sebou Nejmenší vzdálenost souběžných kabelů Vnější (mezi povrchy kabelů) Osová (mezi středy kabelů) 1. Sdělovací řídící a zvláštní obvody silového rozvodu 5 – 2. Sdělovací a silový 15 – 3. Silový a silový nebo silový a řídicí a zvláštní obvod 5 10

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=