ElektroPrůmysl.cz, leden 2019

Elektro Průmysl .cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 68 | leden 2019 Objednat publikaci NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ Formát A4, 56 stran. Autor: Ing. Lubor Horák, Instalace Praha s.r.o. a lektor LPE s.r.o. Jak správně navrhovat nouzové osvětlení? Nouzové osvětlení představuje jeden z druhů požárně bezpečnostních zařízení a má proto významný vliv na zajištění požární bezpečnost staveb. Má sloužit v případě, kdy selže normální umělé osvětlení. Za těchto mimořádných okolností může dobře navržené nouzové osvětlení zajistit bezpečný a rychlý únik osob, a proto je důležité vědět, jak správně na to. Níže naleznete ukázku z odborné publi- kace Nouzové osvětlení od Ing. Lubora Horáka, který problematiku školí v rámci semináře v Praze 6. 2. 2019 - více o semi- náři na webu společnosti LPE s.r.o. Publikaci (Formát A4, 56 stran. Autor: Ing. Lubor Horák, Instalace Praha s.r.o. a lektor LPE s.r.o.) je možné i zakoupit v tištěné nebo elektronické podobě za cenu 170 Kč/150 Kč na tomto odkazu. Výpis základních právních předpisů • Vyhláška č. 246/2001 Sb. – Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpeč- nosti a výkonu státního požárního dozo- ru (vyhláška o požární prevenci) • Vyhláška č. 398/2009 Sb. – Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ing. Lubor Horák, Instalace Praha s.r.o. a lektor LPE s.r.o. • Zákon č. 22/1997 Sb. – Zákon o technic- kých požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 183/2006 Sb. – Zákon o územ- ním plánování a stavebním řádu (staveb- ní zákon), ve znění pozdějších předpisů • Vyhláška č. 499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozděj- ších předpisů • Vyhláška č. 23/2008 Sb. – Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb • Vyhláška č. 268/2009 Sb. – Vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů • Nařízení 10/2016 MHMP – kterým se sta- novují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze Výpis základních norem a předpisů • ČSN 33 2000-5-56 ed.2 – Elektrické insta- lace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely • ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení - Nou- zové osvětlení • ČSN EN 50172 – Systémy nouzového únikového osvětlení >>>objednat <<<

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=