ElektroPrůmysl.cz, listopad 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 50 | listopad 2019 Poznatky z praxe potvrzují výhodnost KNX systémových instalací Více než 30 let je systém KNX nepřetržitě rozvíjen a zdokonalován. Proto v každé době dokáže plnit aktuální požadavky uživatelů na nejvyšší technické i bezpečnostní úrovni. Tím, že systém je normalizován nejen evropskými normami, ale také celosvětově platnými normami ISO/IEC, jsou vytvořeny předpoklady pro rozšíření KNX systémových elektrických instalací ve všech zemích světa [1]. Systém je přednostně určen pro řízení všech funkcí jak v oblasti objektů pro bydlení, tak i v komerčních, školských, zdravotnických, správních a dalších budovách. KNX je nejpoužívanějším systémem pro tzv. inteligentní instalace Nejen v komerčních, ale i v objektech pro bydlení je veliký zájem na minimalizaci nákladů ne pouze na zhotovení elektric- kých instalací, ale především na vysokou energetickou efektivitu. Souvisí to také s požadavky na co nejvyšší úroveň řízení jednotlivých funkcí. A právě KNX systém umožňuje vytváření prakticky libovolných vzájemných vazeb pro skutečně maximální dosažitelné přídavné úspory energií. Zna- mená to, že energie bude využívána jen tehdy, tam a v takovém množství, kdy, kde a kolik je aktuálně zapotřebí. To je také důvod, proč se ve stále větším měřítku využívá pro řízení funkcí v budo- vách všech typů. Vyplynulo to z průzku- mu uskutečněného v celé řadě zemí světa již před třemi lety. V Německu (obr. 1) byl v nadpoloviční většině objektů vybavova- ných systémovými instalacemi použit prá- vě KNX systém, přičemž jeho podíl vyka- zuje neustálý růst. V Číně, kde systém KNX byl normalizován teprve v roce 2013, byl podíl KNX již 40 % s každoročně vysokým procentuálním nárůstem tohoto podílu. Ve zprávě britské společnosti BSRIA [2] jsou uvedeny podrobné informace o podílech různých systémů s tím, že ve všech sledo- vaných státech byl vykazován postupný nárůst podílu KNX. Výhodou je sdružení řízení osvětlení, spotřeby tepla, ovládání žaluzií a spoluprá- ce s dalšími systémy do společné systémo- vé instalace KNX. Tím v mnohých objektech dochází ke snížení investičních nákladů ve srovnání s použitím na sobě nezávislých několika systémů pro řízení různých funkč- ních oblastí vzájemně nespolupracujících, a tedy neschopných dosažení přídavných úspor energií. Na obr. 2 jsou naznačeny vazby mezi některými snímači a ostatními Obr. 1 Podíly jednotlivých systémů na řízení funkcí v budovách Ing. Josef Kunc

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=