ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 106 | červen 2020 Dočasné vyřazení bezpečnostní funkce u ESPE (muting) Pokud elektrické snímací ochranné zařízení, dále jen ESPE, pracuje ve stavu dočasného vyřazení bezpečnostní funkce (muting), musí výstupní snímací prvek, dále jen OSSD, při aktivaci snímacího přístroje zůstat ve stavu zapnuto. Pro aktivaci funkce musí být zajištěny ales- poň dva nezávislé zdroje signálů dočasné- ho vyřazení bezpečnostní funkce (muting) s pevným (konvenčním) zapojením. Nesmí být možné aktivovat dočasné vyřazení bez- pečnostní funkce (muting), pokud OSSD jsou již ve stavu vypnuto. Funkce, dočasné vyřazení bezpečnostní funkce (muting), může být aktivována pou- ze správným sledem a/nebo časováním signálů dočasného vyřazení bezpečnostní funkce (muting). Pokud by došlo k výskytu nesouhlasných signálů dočasného vyřa- zení bezpečnostní funkce (muting), nesmí ESPE umožnit vznik stavu dočasného vyřa- zení bezpečnostní funkce (muting). Pro deaktivaci funkce musí být zajištěny alespoň dva nezávislé zdroje signálů dočas- ného vyřazení bezpečnostní funkce (mu- ting) s pevným (konvenčním) zapojením. Funkce, dočasné vyřazení bezpečnostní funkce (muting), musí být vypnuta v oka- mžiku, kdy první z těchto signálů dočasné- ho vyřazení bezpečnostní funkce (muting), změní stav. Deaktivace funkce, dočasné vy- řazení bezpečnostní funkce (muting), nesmí být závislá pouze na vypnutí ESPE. Zdroje signálu pro aktivaci a deaktivaci funkce dočasného vyřazení bezpečnostní funkce (muting) mohou být stejné. Signály dočasného vyřazení bezpeč- nostní funkce (muting) mají být při do- časném vyřazení bezpečnostní funkce (muting), trvale přítomny. Pokud tomu tak není, může nesprávný sled a/nebo uplynu- tí předvoleného časového limitu způsobit buď stav odpojení nebo blokování opětné- ho spuštění. U některých aplikací (například dopravní- ky nebo balicí stroje) může být použita ruční deblokační funkce závislá na dočasném vy- řazení bezpečnostní funkce (muting).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=