ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 112 | červen 2020 Bezpečnost strojních zařízení Projektová divize společnosti EK-INDUSTRY, s.r.o. nabízí komplexní technické a legislativní poradenství pro průmyslová a strojní zařízení. Zákazníkům poskytujeme kompletní balík služeb a prací, včetně těch poradenských. Na česko-slovenském trhu se povědomí o normách pro nová a provozovaná strojní zařízení výrazně zvyšuje, což je velice po- zitivní trend. Naše role na trhu je poskyto- vání legislativního poradenství pro nová a provozovaná strojní zařízení. Nová strojní zařízení musí splňovat pod- mínky stanovené zákonem 22/1997Sb, 90/2016Sb a příslušnými nařízeními vlády. S tímto modelem se setkáváme zejména při umístění nového stroje na jednotný trh EU. Pro své zákazníky zajišťujeme certifika- ci nového strojního zařízení, což zahrnuje první seznámení s projektem/strojem a vy- pracování detailního posouzení rizik podle ČSN EN ISO 12100. Výsledkem posouzení rizik je návrh opatření vycházejících z ak- tuálně platných norem. Dále konzultujeme možná řešení zabezpečení se zákazníkem. Realizujeme doporučená opatření k zajiš- tění bezpečnosti strojního zařízení. Finálně vystavíme ES prohlášení o shodě a označí- me stroj symbolem CE. Provozovaná strojní zařízení podle NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší po- žadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a ná- řadí. Kontrola bezpečnosti strojního zaříze- ní musí být provedena před uvedením za- řízení do provozu nebo nejméně každých 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, ne- stanoví-li zvláštní právní předpis, popřípa- dě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty, rozsah a četnost kontrol jinak. Za- jišťujeme kontrolu Vašeho zařízení v rámci příslušného nařízení vlády, připravíme prů- vodní dokumentaci nebo vytvoříme míst- ně provozně bezpečnostní předpis. Jak pracujeme? Na základě poptávky od zákazníka větši- nou následuje analýza stavu; pracujeme v jakémkoliv průmyslovém prostředí. Mezi naše služby patří práce projektantů, tech- nologů a technických pracovníků. Po ana- lýze aktuálního stavu a vyjasnění detailů poptávky následuje tvorba dokumentace a plánovaného projektu, náš výkonný tým navržené úpravy zrealizuje. Připravujeme zakázky na klíč! Servisní středisko Pro své zákazníky zajišťujeme také servisní pohotovost v případě poruchy na stroji, či výrobní lince. EK-INDUSTRY, s.r.o. Vápenka 16, 636 00 Brno Tel.: +420 515 532 161 E-mail: projekty@ek-idustry.cz www.posouzenirizik.cz www.ek-industry.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=