ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 124 | červen 2020 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Zemnič hromosvodu a elektroinstalace RD má hromosvodní soustavu, která se zdá být v pořádku. Dostatek jímačů, 4 svody, zemnič 6,5 Ohm (asi typu A kolem budo- vy). Ovšem není vyveden žádný bod pro napojení elektroinstalace. Elektroinstalace je k RD přivedena z hra- nice pozemku z rozváděče ER212 kabelem CYKY 5 x 10 o délce cca 20 m. Rozdělení TN-C na TNC-S je uděláno v ER212. Skříň distributora SS200, odkud vede CYKY 4 x 16, je v těsné blízkosti ER212. Problém mám s tím, že zemnič pro hro- mosvod nemá vyvedený bod napojení (Hlavní Ochrannou Přípojnici HOP) a autor elektroinstalace mi tvrdí, že to v tomto pří- padě není potřeba. 1. Lze podle některé normy zřídit nezá- vislý zemnič pro hromosvod bez zřízení HOP a bez napojení PE elektroinstalace? Resp. naopak: v které normě to je povinné? 2. Je nutné nebo žádoucí propojit uzemnění v bodě rozdělení TN-C/TN-C-S (předpokládám 20 m od budovy u SS200) s uzemněním hromosvodu? (Opět: stanoví to některá norma?) Někde jsem viděl, že zemniče se musí propojit, jsou-li blíže než 5 m od sebe. Týká se to i vztahu zemniče pro hromosvod a zemniče pro elektroinstalaci? Je taková informace opět v některé normě? Od kte- rého roku? Odpověď: V případě Vašeho dotazu bude v první řadě důležité zjistit, kdy byl objekt RD zkolaudován a podle jakých norembylo uzemnění vyprojektováno a realizováno. Určení správných norem, podle kterých byla stavba provedena, je nutné pro zjiš- tění, zda je zemnicí soustava správně na- vržena a zda splňuje všechny požadavky, které má z hlediska bezpečnosti splňovat podle tehdy platných norem. V projektové dokumentaci k hromosvodu bude zároveň určeno, jaké uspořádání uzemnění (typ A nebo B) bylo použito. ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018 v článku 411.4.1 konstatuje, že v síti TN závisí bez- poruchovost uzemnění instalace na spo- lehlivosti a účinnosti spojení vodičů PEN nebo PE se zemí, a dále stanoví, že jestli- že je uzemnění zajištěno veřejnou nebo jinou napájecí sítí, dodržení potřebných podmínek, které platí vně instalace, je na zodpovědnosti provozovatele distribuční soustavy. Nicméně článek 411.4.2 stanoví, že neživé části instalace musí být spojeny pomocí ochranného vodiče s hlavní uzem- ňovací přípojnicí instalace, která musí být spojená s uzemněným bodem silové napá- jecí sítě. Z tohoto pohledu je zřejmé, že v ob- jektu musí být zřízena hlavní uzemňovací přípojnice (svorka), ke které jsou připoje- ny všechny neživé části instalace. Zároveň se doporučuje, aby ochranné vodiče (PE a PEN) byly uzemněny v místě vstupu do budovy nebo provozovny, přičemž se be- rou v úvahu všechny proudy nulového vo- diče odváděné těmito vícenásobně uzem- něnými vodiči PEN (viz čl. 411.4.2). Hlavní ochranná přípojnice (svorka) je nedílnou součástí uzemňovací soustavy instalace a umožňuje spojení několika vodičů za účelem uzemnění. I z tohoto důvodu je nutné řešit celý systém uzem- nění v kombinaci s ochranou před bleskem s ohledem na konkrétní místní podmínky s odpovědným projektantem. Přítomnost a účast projektanta je nutná zejména z toho důvodu, že z hlediska elektrické

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=