ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 16 | červen 2020 Dielektrické zkoušky výkonových transformátorů Požadavky na dielektrické zkoušky, pokud jde jak o volbu zkoušek, tak i hladiny zkušebních napětí, závisí na nejvyšším napětí pro zařízení U m pro nejvyšší napětí vinutí konkrétního transformátoru. Požadované zkoušky jsou souhrnně uvedeny v tabulce 1. Atmosférické impulzy přivedené na dvě nebo více fází současně představují zvlášt- ní zkoušku pouze pro několik speciálních typů transformátorů bez ohledu na U m a tato zkouška není pro přehlednost uvede- na v tabulce. Jakékoliv dodatečné zkoušky mimo po- žadovaných normou ČSN EN 60076-3 ed. 2 a hladiny zkušebních napětí musí být sta- noveny zákazníkem v době poptávky a ob- jednávky, aby mohly mít vliv na konstrukci transformátoru. Dielektrická schopnost transformáto- rové izolace je ověřována dielektrickými zkouškami. V následujícím textu je obecné vysvětlení jednotlivých zkoušek. Zkouška plnou vlnou atmosférického impulzu pro fázové svorky (LI) Tato zkouška je určena k ověření schop- nosti transformátoru vydržet v provozu působení rychlých přepětí, které jsou ty- pické pro atmosférické výboje. Zkouška ověřuje výdržnou pevnost zkoušeného transformátoru, když je impulz přiložen k jeho fázovým svorkám. Zkouška obsa- huje vysokofrekvenční napěťové složky a vytváří nehomogenní namáhání ve zkou- šeném vinutí, které je rozdílné proti namá- hání při zkoušce střídavým napětím. Zkouška useknutým atmosférickým impulzem pro fázové svorky (LIC) Stejně jako v případě zkoušky LI je tato zkouška určena k ověření schopnosti trans- formátoru vydržet působení některých vysokofrekvenčních jevů, které se mohou vyskytnout v provozu. Pro tuto zkoušku zkouška atmosférickým impulzem zahr- nuje jak impulzy plným atmosférickým im- pulzem, tak i impulzy useknuté v týlu pro vytvoření velmi vysoké rychlosti změny napětí. Useknutá vlna impulzu zkušebního napětí má vyšší vrcholovou hodnotu a ob- sahuje vyšší kmitočtové složky než impulz plné vlny.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=