ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 20 | červen 2020 Soupravy pro uzemňování a zkratování Každá část instalace, která může být oddělena od sítě, musí být uspořádána tak, aby se umožnilo její uzemnění a zkratování. Zařízení (například transformátory nebo kondenzátory) musí být vybaveny prostřed- ky na uzemňování a zkratování v blízkosti zařízení. Tento požadavek se neaplikuje na části instalace, kde to není praktické nebo je to nevhodné (například transformátory nebo elektrické točivé stroje s přírubovými kabelovými koncovkami nebo s kabelový- mi skříněmi). V těchto případech musí být uzemnění a zkratování provedeno použitím hlavního uzemnění silového obvodu v při- pojených skříních nebo kobkách spínacího zařízení na primární a sekundární straně. Obvykle má být možné uzemnit a zkratovat obě strany transformátoru, včetně uzlů. Následující vybavení musí být zajištěno nebo dodáno jako uzemňovací a zkrato- vací soupravy v rozsahu schváleném mezi dodavatelem a uživatelem: • vozíky uzemňovačů; • uzemňovače (přednostně s odolností při zapnutí do zkratu a/nebo s blokováním); • volné/přenosné uzemňovací tyče a zkratovací soupravy; • zásuvné uzemňovací tyče a zkratovací soupravy; • uzemňovací zařízení integrované do dalších spínacích zařízení, například vypínačů. Pro každou část instalace musí být zajištěny vhodně dimenzované a snadno přístupné připojovací body na uzemňovací soustavu a na živé části pro připojení uzemňovací a zkratovací soupravy. Skříně nebo kobky spínacího zařízení musí být navrženy tak, aby ruční připojení uzemňovací a zkratovací soupravy na uzemňovací svorku mohlo být provedeno podle pravidel pro provádění práce v blízkosti živých částí. Je-li uzemnění a zkratování uskutečně- no dálkově ovládanými uzemňovači, musí být poloha uzemňovače spolehlivě přene- sena do dozorny. Je-li uzemnění provedeno vypínacím zaří- zením (vypínajícím pod zatížením) obsahují- cím ovládací obvody, musí být u všech ovlá- dacích obvodů tohoto vypínacího zařízení zamezeno aktivování a činnosti, jakmile do- jde k hlavnímu uzemnění silového obvodu. Musí se zabránit neúmyslnému opětnému aktivování a činnosti ovládacích obvodů.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=