ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 24 | červen 2020 Opatření pro ochranné spojení transformátorů se zemí Přístupné vodivé části transformátorů třídy ochrany l, které se mohou při průrazu izolace stát živými, musí být trvale a spolehlivě spojeny s ochrannou svorkou v transformátoru. Transformátory třídy ochrany II nesmí mít žádná opatření pro ochranné spojení se zemí. Jestliže jsou přístupné vodivé části odděle- ny od nebezpečných živých částí vodivou stínící vložkou, která je spojena s ochran- nou svorkou, nebo jsou-li od nebezpeč- ných živých částí odděleny dvojitou izolací nebo zesílenou izolací, nepovažují se pro účely tohoto požadavku za části, které se mohou pravděpodobně stát živými v pří- padě průrazu izolace. Ochranné svorky transformátorů urče- nýchpropřipojení k pevné instalaci a ochran- né svorky transformátorů s připojením typu Xmusí splňovat požadavky kapitoly 23 Svor- ky pro vnější vodiče normy ČSN EN 61558-1 ed. 3 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky . Jejich svírací prostředky musí být dostatečně zajištěny proti náhodnému uvolnění a nesmějí se dát uvolnit bez pomoci nástroje. Některé svorky, zvláště zdířkové svorky, mohou vyžadovat zvláštní opatření, jako je použití dostatečně pružné části, u níž není pravděpodobné, že by mohla být nedopat- řením odstraněna. Všechny části ochranné svorky musí být takové, aby se vyloučilo riziko koroze v dů- sledku styku těchto částí s mědí ochranné- ho vodiče, nebo jakéhokoliv jiného kovu, který se těchto částí dotýká. Jestliže těleso ochranné svorky je čás- tí rámu nebo krytu z hliníku nebo slitiny hliníku, je nutno provést opatření, aby se zabránilo riziku koroze, která je důsledkem styku mědi s hliníkem nebo jeho slitinami. Těleso ochranné svorky musí být z mo- sazi nebo z jiného kovu, jehož odolnost proti korozi není horší než u mosazi, pokud to není část kovového rámu nebo krytu. V tomto případě musí být šroub nebo ma- tice z mosazi nebo z jiného kovu, stejně odolného proti korozi. Spojení mezi ochrannou svorkou a část- mi, které k ní mají být připojeny, musí mít malý elektrický odpor. Proud ze zdroje střídavého napětí, jehož napětí naprázdno nepřekročí 12 V, a který je roven 1,5násobku jmenovitého vstupní- ho proudu transformátoru nebo 25 A, pod- le toho, co je vyšší, protéká po dobu jedné minuty mezi ochrannou svorkou a postup- ně každou přístupnou vodivou částí. Jmenovitý vstupní proud transformá- toru se určí z podílu jmenovitého výkonu transformátoru a jmenovitého vstupního napětí transformátoru, nebo u vícefázo- vých transformátorů vn násobku jmenovi- tého vstupního napětí transformátoru, kde n je počet fází. Měří se úbytek napětí mezi ochrannou svorkou a přístupnou vodivou částí a z to- hoto úbytku napětí a proudu se vypočítá elektrický odpor. U transformátoru třídy ochrany I s po- hyblivými přívody musí být uspořádání svorek nebo délka vodičů mezi upevněním přívodu a svorkami takové, že v případě sklouznutí přívodu z jeho upevnění se vo- diče protékané proudem napnou dříve než ochranný vodič.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=