ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 6 | červen 2020 Instalace elektrických stanic Elektrickou stanicí se rozumí část elektrizační soustavy, soustředěná v daném místě, zahrnující hlavně rozvodná zařízení a příslušenství na konci přenosových nebo distribučních vedení a která také může obsahovat transformátory. Všeobecně zahrnuje i prostředky nutné pro řídicí a bezpečnostní systémy (například ochrany). Tento článek uvádí požadavky pro její instalace vzhledem k volbě uspořádání obvodu, dokumentaci obvodu, přenosovým trasám, osvětlení, provozní bezpečnosti a značení štítky. Uvedené vzdušné vzdálenosti jsou nej- menšími dovolenými hodnotami pro bez- pečný provoz. Uživatel může stanovit hod- noty větší. V případě rozšíření stávajících instalací je možné použít jako alternativní ty po- žadavky, které byly platné v době návrhu a výstavby instalace. Způsob provozu musí být odsouhlasen mezi výrobcem a uživatelem. Uspořádání obvodu Uspořádání obvodu musí být zvoleno tak, aby vyhovělo provozním požadavkům a aby usnadnilo realizaci požadavků bezpeč- nosti. Musí být rovněž zvážena plynulost provozu za podmínek poruchy a údržby při současném respektování konfigurace sítě. Uspořádání obvodu musí být pokud možno jednoduché a snadno srozumitelné tak, aby spínací operace se mohly provádět bezpečně a rychle. Každá elektricky oddělená síť s izolo- vaným středem nebo kompenzovaná síť musí mít indikační zařízení zemního spoje- ní, které umožní jeho detekci nebo vypnutí. Musí být zajištěno, aby odpojené části zařízení nemohly být nechtěně (nahodi- le) uvedeny pod napětí prostřednictvím sekundárních obvodů (například prostřed- nictvím přístrojových transformátorů). Zařízení musí být schopné odolat tepel- ným a dynamickým namáháním vyplývají- cím ze zkratového proudu. Uspořádání obvodu však může být navr- ženo tak, aby části normálně provozované odděleně byly propojeny po krátkou dobu v průběhu spínací operace, i když jako výsledek takového spojení je překročení jmenovité hodnoty zkratového proudu dané instalace. To může být nevyhnutelné v průběhu spínání‚ jestliže jsou například napáječe převáděny z jedné sekce do dru- hé sekce. V tomto případě musí být učiněna vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nebezpečí pro obsluhu. Pro tento účel mají být vypracovány provozní směrnice. Přívody napáječů s přístroji omezujícími proud mohou být dimenzovány na snížené zkratové namáhání odpovídající omezené- mu proudu z prvku omezujícího proud. Obr. 1 Vzdálenosti v dopravních cestách - vnitřní instalace ≥ H T Přepážka Vozidlo T = N + 100 (500 min.) N - Minimální vzdálenost T T T

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=