ElektroPrůmysl.cz, duben 2020

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 106 | duben 2020 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Průřez ochranného vodiče Je dostačující průřez ochranného vodiče H07V-K25, který spojuje sběrnu PEN hlav- ního rozváděče objektu s uzemňovacím přívodem z FeZn 10, přičemž napájecí pří- vod hlavního rozváděče je z kabelu AYKY 3 x 240 + 120? Myslím, že by měl být AY 120, ale jaký je ekvivalent tohoto vodi- če v CY? Dle kterého článku normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 by měl technik při posuzo- vání této problematiky vycházet? Odpověď: Průřez ochranného vodiče musí být stanoven v souladu s normou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče . Článek 543.1 stanoví, jakým způso- bem se postupuje při stanovení minimál- ního průřezu ochranného vodiče. Tento minimální průřez se stanoví výpočtem nebo musí být zvolený podle tabulky 54.2. V obou případech musí být respektovány požadavky článku 543.1.3. Průřez vodiče PEN může být redukován pouze v souladu s pravidly pro dimenzová- ní nulových vodičů, viz ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Přihlédneme-li k ustanovení v tabulce 54.2, tak minimální průřez vodiče (je-li ze stejného materiálu jako přívodní vodič) s průřezem větším než 35 mm se vypočí- tá podle vzorce S/2, tedy ve Vašem přípa- dě by Al vodič měl mít minimální průřez 120 mm 2 . Pokud by byl ochranný vodič z mědi, byl by minimální průřez vypočítán podle vzorce (k1/k2) × (S/2). Nicméně připojení ochranného vodiče přímo k uzemnění je řešení, které nepatří mezi nejlepší, protože nebere do úvahy, že součástí ochranné soustavy elektrické instalace je hlavní uzemňovací přípojnice (svorka), která je instalována z důvodu pro- pojení vodičů za účelem uzemnění. Tato přípojnice (svorka) je následně propoje- na se zemnicí soustavou objektu. Na tuto přípojnici (svorku) jsou svedeny ochranné vodiče (viz definice v ČSN IEC 60050-826 heslo 826-13-22). Je-li ve Vaší elektrické instalaci vodič H07V-K25 použit jako vodič ochranného pospojování (protože spojuje hlavní rozvá- děč s hlavní uzemňovací svorkou (MET), pak je jeho průřez s přihlédnutím k ustanovení ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 článek 544.1 stano- ven správně. Pro úplnost ale musím připo- menout poznámku N uvedenou v článku 544.1. Pokud by vodič hlavního pospojování nahrazoval v případě poruchy některého vodiče PEN jeho funkci, pak musí být vodič hlavního pospojení dimenzován jako vodič PEN. Příklad uspořádání uzemnění a ochran- ných vodičů je znázorněn na obrázku B.54.1 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. Pro přepočet průřezu hliníkového vodi- če na měděný vodič je nutno postupovat podle uvažované proudové zatížitelnosti vodiče a jeho konstrukčních parametrů. Při stanovení průřezu vodičů je nutno postu- povat v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Dostatečnou náhradou Vámi uvedeného vodiče AY 120 by měl být z hlediska prou- dové zatížitelnosti vodič CY 70. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Central stop a zdravotní záchranná služba Prosím o zodpovězení dotazu. Jedná se o objekt menší zdravotní záchranné služ- by kraje. V objektu je instalován náhradní zdroj DAG, který táhne při výpadku celou

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=