ElektroPrůmysl.cz, listopad 2020

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 106 | listopad 2020 Volkswagen integruje nejnovější řešení EPLAN a Rittal Standard VASS: nyní rozšířen o funkci 3D a nejmodernější technologie pro rozvaděče a řídicí systémy. Společnost Volkswagen nedávno zveřejnila šestou generaci standardu VASS (Volkswagen Audi Seat Skoda), zahrnující aktualizaci na EPLAN verzi 2.9. Standard, který je používaný ve výrobních podnicích pro modely na platformě MEB. Byl také doplněn o funkci projektování řídicí a spínací techniky ve 3D a o data pro obousměrnou výměnu s nástroji pro programování PLC. Do standardu byl navíc integrován nový systém rozvaděčů VX25 od firmy Rittal. Rozhodnutí firmy Volkswagen poskyto- vat svým dodavatelům 3D data vytvořená v softwaru EPLAN Pro Panel v knihovnách standarduVASS znamená, že je nyní možné znázornit kompletní digitální dvojče rozva- děče a instalovaných komponent. Dříve byly součástí standardu jen reprezentace ve 2D ze systému EPLAN Electric P8. Pro dodavatele to při návrhu rozvaděčů ote- vírá cestu k dalším krokům v automatizaci výroby: od mechanického obrábění na NC strojích po automatizovanou finální mon- táž, zpracování kabelů a podporu zapojení. Firmy ocení plně vyvinuté konstrukční šab- lony poskytované firmou Volkswagen, kte- ré je možné využít jako základ pro rychlejší a kvalitnější návrh systémů, jejich výrobu a uvedení do provozu. Jednotná dokumentace výrobního systému Andreas Bamberg, Strategic Account Ma- nager firmy EPLAN, vysvětluje: „ Nová funk- ce konstruování ve 3D v softwaru EPLAN Pro Panel umožňuje přímo získat výrobní infor- mace pro automatizovaný návrh rozvadě- čů s řídicí a spínací technikou. Konstrukční kanceláře dále ocení integrovanou kontrolu kolizí a výpočet rozptylu ztrátového tepla komponent, protože to dovoluje optimali- zovat jejich umístění v rozvaděči a optima- lizovat návrh řídicího systému klimatizace Rittal z hlediska energetické účinnosti .“ Výhoda navíc: doplnění klíčových in- formací o řídicí technice do dat zařízení „ Nová funkcekonstruováníve3D vEPLANaProPanelumožňuje přímozískatvýrobní informacepro automatizovanýnávrhrozvaděčů sřídicíaspínacítechnikou ,“ říká Andreas Bamberg, Strategic Account Manager společnosti EPLAN. Markus Hülsmann, Global Key Account Manager Automotive společnosti Rittal, říká:„ Současné verze knihovny VASS V6 poskytují plně integrované referenční rozvaděče ve 3D založené na novém systému rozvaděčů Rittal VX25 .“

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=