ElektroPrůmysl.cz, listopad 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 4 | listopad 2020 Ochranné pospojování elektrické instalace nízkého napětí Ochranné pospojování je elektrické propojení provedené takovým způsobem, aby zabránilo výskytu nebezpečných dotykových napětí mezi částmi současně přístupnými dotyku. Těmito částmi mohou být neživé části (např. kovové kryty elektrických zařízení) nebo cizí vodivé části, jako jsou vodivé konstrukce, potrubí nebo jiná kovová vedení v budově. Pro účely bezpečnosti a ochrany před úra- zem elektrickým proudem by se napětí mezi svorkou ochranného pospojování a zemí mělo co nejvíce blížit hodnotě 0 V. Pospojování je základním opatřením z hlediska ochrany před úrazem elektric- kým proudem v budovách. Toto pospojo- vání vytváří z celé budovy prostor se stej- ným potenciálem. U sítí TN se v případě průrazu napětí z živé části na neživou část vytváří vodivá cesta mezi místem poruchy a vstupem elektrické instalace do budovy snižující im- pedanci smyčky. Při poruše u sítí TT vyrovnává elektrický odpor mezi místem poruchy a zemí poten- ciál mezi neživou částí zařízení s poruchou a okolními vodivými částmi tím, že snižuje impedanci smyčky poruchového proudu a vylepšuje podmínky pro vybavení ochran- ného přístroje. I když se při poruše elektrického zařízení v budově potenciál samotné budovy opro- ti vzdálenému okolí zvýší (u sítí TN méně, u sítí TT více), rozdíl potenciálů uvnitř bu- dovy zůstane na úrovni několika voltů a nemůže nikoho ohrozit. Vedle výše uvedeného pospojování pro- pojujícího neživé části elektrických zaříze- ní spolu s cizími vodivými částmi objektu se v místech, kde je zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem uplatňuje do- plňková ochrana doplňujícím ochranným pospojováním. Neživé části jsou spojeny s ochranným vodičem a parametry tohoto spojení jsou vždy v souladu s podmínkami pro uzemně- ní sítě stanovenými následovně. Síť TN V síti TN závisí bezporuchovost uzemnění instalace na spolehlivosti a účinnosti spojení vodičů PEN nebo PE se zemí. Jestliže uzem- nění je zajištěno veřejnou nebo jinou napáje- cí sítí, dodržení potřebných podmínek, které platí vně instalace, je na zodpovědnosti pro- vozovatele distribuční soustavy. Nulový nebo střední bod silové napájecí sítě musí být uzemněn. Jestliže nulový nebo střední bod není k dispozici nebo není dosa- žitelný, musí se uzemnit vodič vedení.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=