ElektroPrůmysl.cz, srpen 2020

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 118 | srpen 2020 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Elektroinstalace v zemědělských provozech Potřebuji poradit ohledně elektrické insta- lace v zemědělských provozech. 1. Kde je tedy začátek instalace v zeměděl- ských provozech? 2. V několika projektech elektrické insta- lace v zemědělských provozech, hlavně u napájecích obvodů, jsou navrženy ka- bely AYKY-J3 x 240 + 120 mm 2 . Mám to při revizi brát jako rozpor s čl. 705.411.4.3 ČSN 33 2000-7-705 ed. 2? Nebo je to tak- to správně, protože se jedná o venkovní prostory? 3. Dále je v projektu v zemědělských pro- vozech pro venkovní svítidla (1x svítidlo na stožáru VO a 10x svítidla na fasádě zemědělského objektu) navržen kabel AYKY-J4 x 25 mm 2 . Je to takto správně s přihlédnutím k článkům čl. 705.411.4.3 ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 a 705.411.1 ČSN 33 2000-7-705 ed. 2? Jedná se o ostatní koncový obvod, který by měl být chrá- něn proudovým chráničem s rozdílovým proudem do 300 mA? V technické zprá- vě tohoto projektu není vůbec zmínka o ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 ale projektant říká, že postupoval podle normy ČSN 33 2000-7-714 ed. 2, a že je to tak v pořádku. Odpověď: Začátek elektrické instalace je jako technický termín definován v terminologické normě ČSN IEC 60050-826:2004 heslo 826-10-02, jako místo, ve kterém se elektrická energie předává do elektrické instalace. Obecně můžeme ve většině případů považovat za začátek elektrické instalace místo, ve kterém dochází k připojení k přenosové nebo distri- buční soustavě. Z pohledu energetické legis- lativy je totomísto označováno jako odběrné místo – viz zákon č. 458/2000 Sb., o podmín- kách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Na druhou stranu je také možné za začá- tek elektrické instalace považovat místo, ve kterém dochází k připojení elektrické insta- lace objektu (budovy) k přívodnímu vede- ní elektrické energie. Z hlediska energetiky je termín „přívodní vedení nn“ definován v podnikových normách energetiky (PNE) a také je zpravidla vysvětlen v připojova- cích podmínkách. Přívodní vedení zpravi- dla začíná v přípojkové skříni. Zemědělský provoz je z hlediska termi- nologie velmi obecný pojem, který nedává představu o struktuře takového provozu, počtu budov a jejich využití, energetické náročnosti jednotlivých částí apod. Z toho pohledu je tedy možné, že při jeho výstav- bě došlo k rozdělení do samostatných částí, které jsou vzájemně propojeny přívodním vedením nn, a na každém jednotlivém ob- jektu je umístěna kabelová skříň, ve které je umístěna smyčka připojovacího vedení nebo je zde připojovací vedení ukončeno. V takovémto případě je zemědělský provoz jako celek provozován v síti TN-C a použití kabelu, jako je AYKY-J 3 x 240 + 120 mm 2 , není závadou, protože v tomto případě se za začátek elektrické instalacemůže považovat místo připojení elektrické instalace toho konkrétního objektu k přívodnímu vedení. V tomto místě je také v případě potřeby možné zřídit samostatné odběrné místo. To, zda se jedná o venkovní prostory, nemá s ty- pem použitého kabelu spojitost. V případě ČSN 33 2000-7-705 ed. 2:2007 článku 705.411.4.3 je vysvětlení uvedené k dotazu AA3-318 v zásadě správné, ale s drobným formálním upřesněním. Původ-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=