ElektroPrůmysl.cz, zaří 2020

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 124 | září 2020 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Proudové chrániče a světelné obvody V ČSN 33 2130 ed. 3:2014 čl. 5.2.9 se píše: Je- -li v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudo- vých chráničů, pak žádný proudový chrá- nič nesmí chránit více než jeden světelný obvod. Znamená to tedy, že pokud nemá koncový světelný obvod proudový chránič, tak se ho to netýká? V ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3.4 se píše: V prostorech urče- ných pro samostatnou domácnost musí být doplňková ochrana pomocí proudové- ho chrániče (RCD), jehož jmenovitý rezidu- ální pracovní proud nepřekračuje 30 mA, zajištěna pro AC koncové obvody napájejí- cí svítidla. Jedná se tedy o domácnosti? Ve kterých prostorech a objektech tedy musí být použit proudový chránič pro osvětlení, kde bude chráněn jedním FI každý samo- statný koncový obvod? Odpověď: Ustanovení ČSN 33 2130 ed. 3:2014 člá- nek 5.2.9 konstatuje, že v případě, že se v elektrické instalaci používají chrániče, tak žádný chránič nesmí chránit víc než je- den světelný obvod. Toto ustanovení tedy znamená, že jsou-li v elektrické instalaci pro ochranu uživatelů použity např. v zá- suvkových obvodech chrániče, tak musí být koncový světelný obvod připojen k chrániči i v prostorech, které nejsou určeny pro samostatnou domácnost (např. kanceláře). Zároveň nesmí k žád- nému chrániči být připojeno více světel- ných obvodů než jeden. ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 článek 411.3.4 ukládá povinnost chránit koncové světel- né obvody pomocí proudového chrániče v prostorech určených pro samostatnou domácnost. Termín samostatná domác- nost je vysvětlen v ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 poznámka pod čarou 3. Zároveň je také vysvětlen v TNI 33 2000-4-41:2020 Elek- trické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpeč- nosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 v článku 3.19 a pro revizní techniky je také uveden v TNI 33 2000-6:2020 Elektric- ké instalace nízkého napětí – Část 6: Revize – Komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2 v článku 6.3.7.6. V zásadě je možné říct, že ve všech pro- storech, kde lidé bydlí, a to i krátkodobě, je nutné instalovat chrániče jako ochranu kon- cových světelných obvodů před úrazem. Zároveň je nutné upozornit na změnu Z1 ČSN 33 2130 ed. 3, která doplňuje člá- nek 5.2.9 ustanovením ukládajícím povin- nost chránit pomocí proudového chrániče každý světelný obvod v bytech a obdob- ných prostorech pro ubytování. Tímto ustanovením je tedy jasně dáno, že každý světelný obvod v bytech a obdobných pro- storech pro ubytování musí být chráněn svým samostatným chráničem. Z výše uvedených ustanovení lze do- vodit zjednodušení, spočívající v tom, že každý koncový světelný obvod musí být opatřen svým vlastním chráničem. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Svody neizolovaného neoddáleného hromosvodu Stavba, která má navrženou soustavu LPS neizolovaného neoddáleného hromosvo- du a využívá jen armování železobetono- vých sloupů jako svodů. Tyto sloupy jsou

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=