ElektroPrůmysl.cz, listopad 2021

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 100 | listopad 2021 SCADA systém SCADA systém je jeden z typů vrcholových systémů z nabídky monitorovacích, řídicích a informačních systémů z portfolia naší společnosti. Nabízí univerzální a široce škálovatelný prostředek pro zajištění místního i dálkového dohledu a ovládání různých typů technologií a jejich procesů, počínaje elektroenergetikou (výroba, přenos, distribuce i spotřeba), výrobou a distribucí tepla, distribuce plynu a dalších médií (pitné i užitkové vody, technických plynů), přes technologie komunikačních a dopravních systémů a konče rozličnými typy výrobních technologií. Jiří Roubal, TECHSYS – HW a SW, a.s., www.techsys.cz Úvod SCADA systémy jsou vyvrcholením třice- tiletého vývoje řady systémů dodávaných společností TECHSYS. Soustřeďují v sobě zkušenosti získané při vývoji, dodávce, pro- vozování i servisu monitorovacích, řídicích a informačních systémů promítnutých do ucelené nabídky na jedné straně obecných a univerzálních, na straně druhé specifických a speciálních funkcí pro podporu organizace a řízení procesů, a to jak na úrovni centrálních i lokálních řídicích center, tak i na úrovni mo- nitorované a řízené technologie. Naše SCADA systémy nejsou vytvořeny jako monolitický, uzavřený a pevně ohra- ničený produkt, ale jsou sestaveny z jed- notlivých produktů, které jsou vyvíjeny a dodávány i samostatně. V sestavě SCADA systému si tak každý z nich zachovává iden- titu samostatného produktu ze všemi vý- hodami z toho plynoucími (např. optimální vývojový a inovační cyklus, optimalizace funkcí i výkonu) zároveň ale, v komplexu s ostatními, vytvářející široce škálovatelný a téměř neomezeně rozšiřovatelný systém odpovídající základnímu systémovému konceptu TECHSYS. To přináší celou řadu výhod, odrážející se například jak v efekti- vitě nabízených řešení, tak i jejich dlouho- dobé životnosti. Obr. 1 Systémový koncept TECHSYS

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=