ElektroPrůmysl.cz, listopad 2021

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 126 | listopad 2021 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Uzemnění ocelového přístřešku Jaký je Váš názor na uzemnění přístřešku o rozměrech 28 x 12 m, výška 5 m. Přístře- šek je ocelová nosná konstrukce, vzájemně vodivě propojená, se střechou z trapézo- vého plechu tl. 0,7 mm. Předpokládá se náhodný jímač a náhodné svody. Stavba zapomněla udělat uzemnění. Sloupy jsou přišroubovány na betonové patky. Na kaž- dé delší straně přístřešku je 7 sloupů cca po 4,2 m (celkem tedy 14 sloupů). Bude dosta- čující dodatečně uzemnit na každé straně 3 sloupy tak, aby náhodné svody byly po 15 m, nebo je nutné dodatečně uzemnit každý nosný sloup přístřešku? Ještě doplnění: analýzou rizik byla sta- novena třída LPS III. Odpověď: Záleží na tom, co je uvedeno v projektu. Pokud v projektu uzemnění bylo uvedeno, je tedy na stavbě, aby jej dodělala tak, aby skutečnost odpovídala projektové doku- mentaci. V rámci doplnění píšete, že byla stanovena třída LPS III. Třída LPS, tedy třída systému ochrany před bleskem, je určena charak- teristickými vlastnostmi chráněné stav- by a uvažovanou hladinou ochrany před bleskem (LPL). Ochrana před bleskem se zpracovává v souladu s požadavky sou- boru ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem a je budována na základě vyhodnocení ri- zika, které se provádí v souladu s normou ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika . Výběr nej- vhodnějších ochranných opatření ochrany před bleskem musí být proveden projek- tantem ochranných opatření a majitelem stavby. Tedy se zde opět předpokládá zpra- cování projektové dokumentace. ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče , která řeší problematiku uzemnění a ochranných vodičů, konstatuje v článku 542.2.1, že pokud se požaduje systém ochrany před bleskem, uplatňuje se článek 5.4 IEC 62305-3:2006, jehož znění je totožné s článkem 5.4 ČSN EN 62305-3 ed. 2:2013. Mé další konkrétnější vyjádření ke způso- bu uzemnění jednotlivých částí stavby, resp. stavby jako celku, by nebylo správné, proto- že do procesu přípravy uzemnění a ochrany před bleskem vstupuje daleko více parame- trů, než je ve Vašem dotazu uvedeno. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík ČSN 33 1600 ed. 2 změna Z1 a Z2 Změna Z2 prodlužuje lhůty opakovaných revizi zhruba na dvojnásobek. Je možné uplatnit tyto lhůty na dříve pro- vedené revize? Konkrétně: revize nepřipev- něných spotřebičů v kancelářích byla pro- vedena v roce 2019 a podle tabulky 1 ČSN 33 1600 ed. 2 je nutné opakovanou revizi udělat v letošním roce. Je možné pro tento případ uplatnit lhůty uvedené ve změně Z2? Odpověď: Váš dotaz se týká ČSN 33 1600 ed. 2:2009/ Z2:2021, která byly vydána v souvislosti se zavedením ČSN EN 50699:2021 Opakované zkoušky elektrických spotřebičů do soustavy ČSN. ČSN 33 1600 ed. 2:2009/Z2:2021 byla vydána ve Věstníku ÚNMZ č. 9/21 a nabyla účinnosti od 1. 10. 2021. Stejně je to i u ČSN EN 50699. Obě normy se tedy musí používat. V případě, že do konce roku 2021 Vám uplyne lhůta pro provedení opakované re-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=