ElektroPrůmysl.cz, listopad 2021

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 4 | listopad 2021 Kovové neživé části elektroměrového roz- váděče přístupné dotyku se musí chránit před nebezpečným dotykovým napětím. Elektroměrový rozváděč musí mít ochran- ný vodič pro zajištění funkce automatického odpojení od zdroje napájení pro: • ochranu před důsledky poruch uvnitř rozváděče (netýká se rozváděčů splňujícího požadavky stanovené normou na ochranu celkovou izolací); • ochranu před důsledky poruch ve vnějších obvodech napájených prostřednictvím rozváděče. Požadavky na spojitost uzemnění zajišťují- cí ochranu před důsledky poruch v rozvá- děči a požadavky na ochranné vodiče za- jišťující ochranu před důsledky poruch ve vnějších obvodech napájených prostřed- nictvím rozváděče stanovuje norma ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 Rozváděče nízkého na- pětí - Část 1: Obecná ustanovení v čl. 8.4.3.2. Průřez ochranných vodičů PE a PEN v roz- váděči, k němuž mají být připojeny vnější vodiče, nesmí být menší než hodnota vy- počtená dle vzorce uvedeného v Příloze B normy ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3. Vodiče PEN a vodiče PE v elektroměro- vém rozváděči musí mít stejnou izolaci jako fázové vodiče. Pro vodiče PEN v elektroměrovém roz- váděči platí dále uvedené doplňující poža- davky: • minimální průřez musí být 10 mm² pro měděné vodiče nebo 16 mm² pro hliníkové vodiče; • vodič PEN musí mít průřez, který nesmí být menší než průřez požadovaný pro nulový vodič; • konstrukční část se nesmí používat, jako vodič PEN. Pokud je v elektrické síti použita uzemňo- vací soustava TT, musí být v rozváděči po- užito jedno z dále uvedených opatření do- hodnutých mezi uživatelem a výrobcem: • dvojitá nebo zesílená izolace přívodních vodičů, nebo • ochrana proudovým chráničem na přívodním obvodu. Požadavky na svorky pro vnější ochranné vodiče připojované k rozvaděčůmupřesňují normy ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 a ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) . Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí u elektroměrových rozváděčů Elektroměrový rozváděč musí zahrnovat potřebná ochranná opatření a musí být vhodný pro instalace navržené tak, aby opatření byla v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=