ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 108 | červen 2022 revizi elektroinstalace požaduje revizní technik průvodní dokumentaci od výrobce v českém jazyce. Dále by měl provozovatel poskytnout průvodní dokumentaci stroje svým zaměstnancům při seznamování s obsluhou a možnými riziky tohoto stroje. Stroj do Čech žádná firma nedováží, čili zde není žádný distributor. Jak tuto situaci řešit? Odpověď: Tento případ je do jisté míry neobvyklý. Jednou ze základních otázek bude, zda byl stroj dovezen ze zemí EU nebo zda byl dovezen z jiné země. V případě, že byl dovezen ze země EU, tak by měl splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh. Měl by tedy být vybaven EU prohlášením o shodě. V případě, že si majitel truhlárny dovezl stroj ze země, která nepatří mezi státy EU, může být situace poněkud složitější a tento případ nebudeme dále uvažovat. To, že se daný výrobek do ČR nedováží, není až tak podstatné, protože takových výrobků je více. Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, stanovuje v § 3, že pod pojmem„uvedení na trh“ se rozumí první dodání výrobku na trh Evropské unie (v libovolném státu EU). Zároveň tento zákon společně s nařízením vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, stanoví konkrétní požadavky na výrobce, dovozce i distributora a jedním z těchto požadavků je, aby k elektrickému zařízení byly přiloženy návody a bezpečnostní informace v českém jazyce. Zároveň se na provozovatele truhlárny vztahuje ustanovení § 101, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve kterém je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika"). Toto ustanovení zákona je možné naplnit mimo jiné i tím, že k danému stroji bude veškerá dokumentace zpracována v českém jazyce, zejména s ohledem na obsluhu prováděnou zaměstnanci. Dle mého názoru by tedy měl zaměstnavatel nechat zpracovat potřebnou dokumentaci v českém jazyce. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Hromosvod na terase Prosím o info, jakým způsobem provést hromosvod na budově, která má částečně sedlovou střechu a na ní navazuje poměrně velká terasa. Projektant to vyřešil jímacími tyčemi přímo na terase. Myslím si, že to není vhodný způsob. Připadá v úvahu pouze vodič HVI? Odpověď: Odpověď na Vámi položenou otázku je nutné hledat v projektové dokumentaci a společně s projektantem. Při přípravě projektu se postupuje v souladu se souborem ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem. Při konstrukci ochrany před bleskem je nutné provést stanovení základních rizik pro ochranu staveb, stanovení hladiny ochrany před bleskem pomocí metody valící se koule a výpočet rizik. Na základě vyhodnocení všech podkladů a informací se stanovuje konkrétní technické řešení hromosvodu. Z obrázku, který byl k Vašemu dotazu přiložen, není možné konstatovat, zda bylo ze strany projektanta vybráno vhodné či nevhodné řešení. Prověření celé projektové dokumentace je nad rámec možností a služeb, které jsou ze strany informačního servisu pro elektrotechniky poskytovány. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=