ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 22 | červen 2022 Kompatibilita výkonových transformátorů a elektrických instalací s prostředím Kompatibilitou (slučitelností) rozumíme schopnost zařízení, technologie, systému či přístroje vykazovat správnou činnost i v prostředí, v němž působí jiná zařízení, a naopak neovlivňovat svou vlastní činností své okolní prostředí, a tedy i zařízení v něm umístěná včetně rušení sama sebe. U elektrických zařízení jde o dva druhy rušení (interferencí). a) rušení akustické; b) rušení elektrické. Zdroje a charakteristiky akustického hluku od transformátoru a tlumivky Hluk od transformátoru a tlumivky má několik zdrojů. Relativní důležitost každého zdroje zvuku závisí na konstrukci zařízení a jeho provozních podmínkách. Konstrukce transformátoru nebo tlumivky bude rovněž modifikovat vibrace způsobující hluk a jejich průchod odmísta jejich vzniku do transformátorové nádoby nebo povrchu krytu. Metody měření akustického tlaku a akustické intenzity, kterými mohou být stanoveny hladiny akustického výkonu transformátorů, tlumivek a jejich chladicího zařízení jsou definovány v normě ČSN EN 60076-10 ed. 2 Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku. Zdroje Magnetostrikce Magnetostrikce je změna v rozměrech, která je pozorována u některých materiálů, když jsou podrobeny změně magnetického toku. U oceli magnetického jádra se rozměrové změny pohybují od 10-7 do 10-5 m na 1 metr délky při typických hladinách indukce. Elektromagnetické síly ve vinutí Zatěžovací proud ve vinutích transformátorů a tlumivek generuje magnetické pole, které osciluje při síťovém kmitočtu. Z toho vyplývající elektromagnetické síly působí jak v axiálním, tak i radiálním směru ve vinutích. Velikost těchto sil závisí pouze na velikosti zatěžovacího proudu a na lokálním magnetickém poli, které je rovněž funkcí zatěžovacího proudu. Tudíž elektromagnetické síly ve vinutích jsou úměrné čtverci zatěžovacího proudu, zatímco jejich kmitočet je dvojnásobkem síťového kmitočtu. Výsledné amplitudy vibrací závisí na

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=